Redegjørelse rapporteringsåret 2022 - Erik Tanche Nilssen AS

Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.

Dette dokument er Erik Tanche Nilssen AS sin redegjørelse for rapporteringsåret 2022 av aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.

Erik Tanche Nilssen AS er medlem av og aksjonær i kjeden Norengros.

Om Norengros-kjeden

Norengros består av 12 medlems-grossister, med hver sitt lokale fullsortimentslager spredt over Norge. Fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Norengros eies av medlemmene, dere de 12 medlemmene eier like stor andel hver. 

Norengros kjedekontor ligger i Oslo, og driftes som ett nullprofitt selskap, hvor funksjonen er å tilrettelegge og forene arbeidsoppgaver som gjelder alle medlemmene for å effektivisere og standardisere drift.

Hovedvekten av omsetningen i kjeden Norengros er knyttet til sentrale leverandører som betjener både lokale og sentrale anbud og avtaler i både privat og offentlig sektor. Bærekraft og etisk forretningsdrift er forankret i hele kjeden gjennom medlemskap i Etisk handel Norge, Norengros Code Of Conduct, Norengros Etiske retningslinjer, og kjedens overordnende bærekraftsarbeid på vegne av alle medlemmene i kjeden.

Norengros arbeid med åpenhetsloven | Norengros AS

Kjedefelles retningslinjer og policyer

I Norengros-kjeden er det felles rutiner for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er beskrevet i kjedens felles redegjørelse. Det samme gjelder varslingskanaler og klagemekanismer som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser.

Signert redegjørelse for Norengros AS og Norengros aksjonærer

Aksjonærene i Norengros legger kjedens felles redegjørelse for bærekraftig praksis til grunn vedtatt i Norengros AS sitt styre 10.mai 2023.

Redegjørelse er publisert på Norengros AS og ligger som vedlegg til denne redegjørelsen.

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS ble etablert i 1902 og driver engroshandel og grafisk virksomhet. Hovedkontoret ligge i Skien, firmaet har 110 ansatte og hadde i 2022 en omsetning på 365 millioner kroner. Selskapet har avdelinger i Porsgrunn og Oslo.

Vår engrosavdeling leverer emballasje og forbruksvarer, medisinskteknisk utstyr, møbler og innredning til offentlig sektor og privat næringsliv i Vestfold og Telemark. Vi har ca. 20.000 lagerførte artikler innenfor emballasje, storhusholdning, medisinske forbruksvarer, kontor- og datarekvisita, kontormøbler og interiør, og fyller rollen som totalleverandør for mange av våre kunder. Medlemskapet i Norengros sikrer våre kunder tilgang til et bredt vareutvalg til meget gode priser. 

Vår grafiske avdeling er totalleverandør av alle tjenester innen print og design. Vi er et av landets største trykkerier innen storformat, offset- og digitaltrykk og leverer til kunder over hele landet. Tjenestene inkluderer også nettløsning for bestilling av trykksaker, samt lagerhold og distribusjon.

Organisering av aktsomhetsvurderinger i bedriften

Aksjonærene i Norengros jobber tett med Norengros sentralt på rutiner, policy, oppfølging og alle aspekter rundt Åpenhetsloven. Sentralt ligger det overordnende ansvaret hos Drift og Bærekraftsdirektør Håkon Skjellevik-Heger. Hos Erik Tanche Nilssen AS er hovedansvarlig for aktsomhetsvurderinger innkjøpssjef Else Jacobsen, e-post else.jacobsen@norengros.no

Aktsomhetsvurderinger

Hovedvekten av aksjonærenes omsetning i Norengros-kjeden består av sentrale avtaler med sentrale leverandører. Omsetningen omfattes følgende av Norengros AS sitt arbeid med åpenhetsloven.

Hver enkelt aksjonær sin lokale verdikjede er risikovurdert. Risikovurderingen er utført ut fra et vesentlighetsprinsipp som legger til grunn at hovedomsetningen ligger i kjeden og at det er her det hovedfokuset naturlig ligger. Lokal omsetning er gjennomgått ut fra kriteriene til OECD sin vurdering av vesentlig risiko/skade. Ikke all risiko/skade skal prioriteres som vesentlig. Vurderingen som legges til grunn er om det er risiko for alvorlig/grov skade, om det er risiko for mange skadelidende, eller om det er risiko for varig skade. Er det en av disse er det i seg selv nok, er det flere så må de hvert fall med.

Redegjørelse

Oversikt verdikjede

Den klart største andelen kommer gjennom sentrale avtaler som redegjort for i Norengros AS sin redegjørelse, se vedlegg. Så har vi egne leverandører og de er redegjort her.

Erik Tanche Nilssen AS har i sin lokale verdikjede 88 leverandører med handel fra 28 ulike land, enkelte leverandører med førsteleddsproduksjon i flere land. Fordelingen på land for disse er slik:

Vi har funnet følgende:

Kriteriene til OECD ligger til grunn for vår vurdering av vesentlig risiko/skade. Vurderingen som legges til grunn er om det er risiko for alvorlig/grov skade, om det er risiko for mange skadelidende, eller om det er risiko for varig skade. Det er valgt å prioritere å arbeide med leverandører som har førsteleddsproduksjon i land som etter OECD kriteriene gir høy risiko. For oss betyr det følgende:

Land Sum av netto kjøp Antall leverandører
CN - Kina 2 334 653 20
GT - Guatemala 4 480 1
VN - Vietnam 438 1
SI - Slovenia 400 1
PK - Pakistan 110 1
Totalsum 2 340 081 24

Vi har valgt å gå videre med følgende / tiltak iverksatt lokale leverandører:

For disse 24 leverandørene har det prioriterte arbeidet bestått av (1) sikre at vi har signerte leverandøravtaler, (2) sikre at leverandørene har fylt ut og besvart vår egenerklæring for leverandører, og (3) formidle og få tilslutning til vår code of conduct (CoC). I tillegg sender vi ut Factlines undersøkelse til disse leverandørene og følger opp sertifiseringer. 

For sentrale leverandører legger vi Norengros AS sin risikovurdering og tilhørende tiltak til grunn.

Signert av styret i Erik Tanche Nilssen AS 09.06.2023