Redegjørelse rapporteringsåret 2022 - Norengros AS

Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.

Redegjørelse rapporteringsåret 2022 for Norengros AS og Norengros aksjonærer.

Til lesere av rapporten

FN's bærekraftmål, illustrert gjennom 17 punkter
1) Utrydde fattigdom, 2) Utrydde sult, 3) God helse, 4) God utdanning, 5) Likestilling mellom kjønnene, 6) Rent vann og gode sanitærforhold, 7) Ren energi for alle, 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9) Innovasjon og infrastruktur, 10) Mindre ulikhet, 11) Bærekraftig byer og samfunn, 12) Ansvarlig forbruk og produksjon, 13) Stoppe klimaendringene, 14) Live under vann, 15) Liv på land, 16) Fred og rettferdighet, 17) Samarbeid for å nå målene. 

Næringslivet og offentlig sektor har stor påvirkning på mennesker, samfunn, miljø og dyr og kan både bidra positivt til utvikling, men også medvirke negativt og forårsake skade. Virksomheter har derfor en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål.

Denne rapporten kan brukes som redegjørelse etter åpenhetsloven, men rapporten favner bredere med klima og miljø, sirkulærøkonomi og antikorrupsjon. Våre medlemmer er forpliktet til å jobbe med aktsomhetsvurderinger og årlig rapportere på arbeidet. Medlemmer på basisnivå oppfyller også åpenhetslovens aktsomhetsvurderingsplikt, og delvis informasjonsplikten.

OECDs begrep ansvarlig næringsliv er det vi i Etisk handel Norge kaller for bærekraftig forretningspraksis. Det er den systematiske innsatsen virksomheter gjør for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning, samt rette opp skade for mennesker, samfunn og miljø – såkalte aktsomhetsvurderinger (due diligence). Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, er av norske myndigheter forventet å gjøre aktsomhetsvurderinger og etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette gjelder både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner.

Etisk handel Norges prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (vår code of conduct) dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Rapporten viser åpenhet om hvordan virksomheten arbeider med aktsomhetsvurderinger i tråd med UNGP og OECDs retningslinjer. Alle medlemsrapportene gjøres offentlig tilgjengelig på Etisk handel Norges hjemmesider.

Heidi Furustøl
Daglig leder

Etisk handel Norge

Aktsomhetsvurderinger

Denne rapporten er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter. Denne rapporten er delt inn i kapitler basert på denne modellen.

Forord av daglig leder

Norengros stiller seg bak Etisk handel Norges formål; “…å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering”. Etisk handel Norge sitt formål samsvarer med hvordan vi som distributør ønsker å ta vårt samfunnsansvar på alvor. Norengros ser på Etisk handel Norge som en viktig samarbeidspartner for å sikre at vi ivaretar vårt samfunnsansvar i hele vår verdikjede.

Norengros, som en stor og landsdekkende leverandør til både offentlig og privat sektor over hele landet, ønsker å være vårt ansvar bevisst og vise vei for andre handelsbedrifter i Norge gjennom konkrete tiltak og oppfølging.

Implementering av Åpenhetsloven har satt leverandørkjedene under lupen i alle bransjer. Vi registrerer økte krav, oppmerksomhet og oppfølging fra både offentlig sektor og store private kunder. Dette gjør det enklere for Norengros å videreformidle krav og forventninger til våre produsenter og underleverandører. I tillegg bevisstgjør det kundene til å ta sin del av ansvaret.

Den nye lovgivningen medfører et betydelig merarbeid i alle ledd av verdikjeden. Kravene til produsenter som skal levere til det norske og europeiske markedet har blitt tydeligere. Vårt langvarige medlemskap i Etisk Handel Norge og systematiske risikokartlegging i verdikjeden over tid, har gjort at Norengros er godt forberedt til å veilede både kunder og leverandører.

«Det skal være trygt å handle hos Norengros!»

Hanne Martine Vedeler 
Kjededirektør

Nøkkelinformasjon om bedriften og leverandørkjeden

Nøkkelinformasjon om bedriften

Navn på bedriften

Norengros AS og Norengros aksjonærer


Adresse hovedkontor

Fyrstikkalleen 3A, 0661 Oslo


Viktigste merker, produkter og tjenester

Forbruksvarer


Beskrivelse av bedriftens struktur

Norengros består av 13 medlems-grossister, med hver sitt lokale fullsortimentslager spredt over Norge. Fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Norengros eies av våre medlemmer, hvorav 12 eier like stor andel hver. Norengros kjedekontor ligger i Oslo, og driftes som et nullprofitt foretak. Funksjonen til Norengros kjedekontor er å tilrettelegge og forene arbeidsoppgaver som gir medlemmene konkurransekraft, og en mer effektiv og standardisert drift.


Omsetning i rapporteringsåret (NOK)

5 000 000 000


Antall ansatte

1 000


Er virksomheten omfattet av åpenhetsloven?

Ja


Vesentlige organisatoriske endringer siden forrige rapportering

Norengros AS har de samme ressursene som er relativt sett likt organisert som ved rapportering for 2021.


Navn, tittel for kontaktperson for rapporten

Håkon Skjellevik-Heger, Drift- og Bærekraftdirektør


E-post adresse for kontaktperson for rapporten

hakon.skjellevik‑heger@norengros.no

Informasjon om leverandørkjeden

Generell beskrivelse av bedriftens innkjøpsmodell og leverandørkjede

Innkjøpspraksisen i Norengros i dag er et resultat av systematisk jobbing over mange år og i samarbeid med Etisk Handel fra 2010. Norengros har hatt suksess med praksisen gjennom å lytte til produsenter og leverandører, samt å holde en god dialog med produsent og leverandør for å avstemme prosesser, krav og behov bakover i vår verdikjede. Norengros tilrettelegger for forutsigbarhet i sine innkjøp og avtaler gjennom et standardisert rammeverk. I mange tilfeller vil Norengros sammen med leverandør legge plan for bestilling og hyppighet, og vi forholder oss til definerte ledetider fastsatt av leverandør. Norengros optimaliserer egen praksis på innkjøp og logistikk sammen med leverandører for stadig å gjøre denne så rasjonell som mulig.

Norengros kjedekontor inngår, forvalter, og følger opp alle sentrale leverandører som benyttes i kjeden. Hvert enkelt medlem i Norengros er selv økonomisk og juridisk ansvarlig for sine innkjøp og den daglige oppfølging av disse. Norengros bestreber å kjøpe inn direkte fra produsent for unngå fordyrende og ikke verdiskapende mellomledd. Majoriteten av leverandørene våre består derfor av leverandører som enten har egen produksjon eller delvis egen produksjon.


Antall leverandører som bedriften har hatt kommersielle relasjoner med i rapporteringsåret

281


Kommentar til antall leverandører

Antallet leverandører er relativt stabilt, enkelte faller fra og enkelte kommer til. Majoriteten av leverandørene har vært leverandør til Norengros gjennom mange år. Norengros AS har i tillegg overtatt utvalgte leverandører fra lokale grossister til fordel for medlemmene i kjeden.


Type innkjøp/ leverandørforhold

Helt/delvis egeneid produksjon

Innkjøp direkte fra produsent

Innkjøp via agent/ mellomledd/ importør/ merkevareleverandører

Annet

Gjelder nivå 1 (tier 1).

Liste over førsteleddsprodusenter per land

Land Antall førsteleddsprodusenter
Australia 3
Bangladesh 3
Belgia 33
Bosnia-Hercegovina 2
Brasil 2
Canada 15
Colombia 2
Costa Rica 6
Danmark 69
Den Dominikanske Republikk 3
El Salvador 2
Estland 12
Filippinene 5
Finland 45
De Forente Arabiske Emirater 2
Frankrike 65
Georgia 2
Hong Kong 2
India 16
Indonesia 26
Irland 16
Israel 2
Italia 64
Japan 33
Kambodsja 3
Kina 123
Kiribati 2
Kroatia 2
Latvia 6
Litauen 8
Luxemburg 2
Malaysia 28
Malta 3
Mexico 28
Nederland 57
Norge 70
Pakistan 13
Polen 59
Portugal 10
Puerto Rico 3
Romania 6
Serbia 3
Singapore 8
Slovakia 16
Slovenia 5
Spania 37
Sri Lanka 2
Storbritannia 86
Sveits 36
Sverige 107
Sør-Afrika 2
Sør-Korea 13
Taiwan 35
Thailand 20
Tsjekkia 30
Tunisia 6
Turks og Caicosøyene 2
Tyrkia 20
Tyskland 117
Ukrania 4
Ungarn 21
USA 73
Vietnam 18
Østerrike 20

Oppgi antall arbeidere hos førsteleddsprodusenter som bedriften har oversikt over, og hvor mange produsenter dette er basert på.

Antall arbeidere


Antall produsenter dette er basert på


Kommentar til antall arbeidere

Norengros AS har ikke spurt våre leverandører om antall arbeidere per produksjonssted.


Viktigste innsatsfaktorer/råvarer for produkter eller tjenester og geografi

Materiale Land
Papir Tyskland, Finland, Sverige
Nitril/latex Kina, Malaysia
Kaffe Globalt
Plast Globalt
Kjemiske produkter (til renholdsindustrien) Globalt

Kaffen blir dyrket i tropiske strøk, men brent og behandlet i Norge. JDE Norge AS (som er vår hovedleverandør på kaffe) rapporterer kaffen som norsk produsert.


Er virksomheten leverandør til offentlig sektor?

Ja

Mål og fremdrift

Prosessmål og fremdrift i rapporteringsåret

1

Mål:
Bærekraftsrapport for året 2022.
Status:
Arbeidet for Bærekraftsrapporten 2022 er pågående i skrivende stund og forventes offentliggjort Q2-23.

2

Mål:
Strategisk valg av leverandører for videre kartlegging (tier 2) på bakgrunn av risiko.
Status:
Gjennomført revisjoner for å avdekke om leverandør/produsent lønner sine ansatte over nasjonalt lønnsnivå (lønn/levelønn) og tvangsarbeid på minoritetsbefolkning (Urigurer i Kina).

3

Mål:
Ledende på bærekraft i vår bransje.
Status:
Tilbakemeldinger fra kunder bekrefter at vi er en tydelig og proaktiv leverandør innen miljømerkede produkter og bærekraftig praksis.

Mål for kommende år

 1. Videreutvikle Norengros i tråd med Åpenhetslovens intensjoner.
 2. Ytterligere styrke vår posisjon på bærekraft i vår bransje.
 3. Fortsatt være en tydelig premissgiver ifbm anbud bakover og fremover i verdikjeden, både i privat og offentlig sektor.
 4. Videre fokus og revisjon av leverandører/produsenter for å opprettholde fokus på arbeiderenes vilkår (lønn, levelønn, HMS og tvangsarbeid).
 5. Videre fokus og revisjon av leverandør/produsent for å avdekke evt tvangsarbeid av minoritetsbefolkning (Urigurer).
Takeaway mat i kartonger på et trebord, sett ovenfra.

1. Forankring av bærekraft i virksomheten

Forankring av ansvarlighet knyttet til bærekraftig forretningspraksis i virksomheten handler om å ha strategier, planer, relevante policyer* og retningslinjer for aktsomhetsvurderinger som er vedtatt av ledelsen. Disse bør omfatte hele virksomheten, samt virksomhetens leverandørkjede og forretningsforbindelser. Effektive styringssystemer for implementering er en forutsetning for å lykkes, og arbeidet med aktsomhetsvurderinger bør være en integrert del av virksomhetens forretningsdrift. Tydelige forventninger fra toppledelsen, samt tydelig plassering av ansvar innad i virksomheten for implementering av de ulike delene av aktsomhetsvurderinger er viktig. Alle involverte må vite hva de skal gjøre. Åpenhet om forpliktelser virksomheten har til seg selv, utfordringer de står overfor og hvordan dette håndteres, er vesentlig.

1.A Policy* for egen virksomhet

1.A.1 Lenke til offentlig tilgjengelig policy for egen virksomhet

https://www.norengros.no/etiske‑retningslinjer


1.A.2 Hva sier bedriften offentlig om sine forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn, miljø og klima?

Norengros kommuniserer sine forventninger og krav til både samarbeidspartnere og kunder. Informasjon relatert til Norengros forpliktelser og rapporter er å finne offentlig på Norengros egne nettsider og sosiale medier. Norengros har også kommunisert i organisasjonens handlingsplan. Vi jobber for FNs bærekraftmål, hvor mål 8 og 12 er valgt som fokusområder. Norengros har størst mulighet til å bidra på disse målene, men berører i stor grad veldig mange av de andre målene også. Norengros har gitt ut årlige bærekraftsrapporter siden 2019.

Norengros har utarbeidet etiske retningslinjer som er styrende for vårt arbeid. Disse gjelder både internt og for alle samarbeidspartnere. Alle Etisk handel Norge prosesser og prosedyrer er inkorporert i interne kvalitetsstyringssystemer og prosesser. Dette er en sentral del av hva som kommuniseres til våre kunder og leverandører.


1.A.3 Hvordan er policy for egen virksomhet blitt utviklet og forankret?

Norengros har Code of Conduct (CoC) som grunnleggende policy. Denne er basert på ILO-konvensjonen og forankret i styret i Norengros. Oppdateringer gjøres blant annet utfra endringer i ILO-konvensjonen. CoC er grunnleggende i alt vi foretar oss, både eksternt og internt i kjeden. Det er Drift- og bærekraftsdirektør som har det overordnede ansvaret innad i kjeden.

Både Norengros’ arbeid med etisk handel og CoC er kommunisert til alle ansatte i organisasjonen. De ansatte som berøres av tematikken har fått nødvendig opplæring og nødvendig materiell for å kunne håndtere sine daglige arbeidsoppgaver. Norengros har egen side på intranett, Bærekraftsskolen, hvor alt av materiell vedrørende tematikken er samlet og tilgjengelig for alle ansatte. Her ligger det også e-læringskurs innen bærekraft.

Norengros har strenge krav til vår egen virksomhet og til våre samarbeidspartnere. Alle leverandører får innføring om arbeidet i forkant av inngåelse av en samarbeidsavtale. Alle leverandøravtaler i Norengros inkluderer juridiske betingelser og forventninger til etisk handel. Potensielt nye leverandører og samarbeidspartnere prekvalifiseres og bekrefter nødvendig informasjon helt ned på artikkelnivå. Alle leverandører signerer på vår CoC og vår egenerklæring i forbindelse med avtaleinngåelsen. Leverandøren bekrefter i egenerklæringen at de ivaretar etisk handel bakover i sin egen verdikjede, og å være behjelpelig med dokumentasjon ved behov.

Åpenhetsloven og samarbeidet med Etisk handel Norge styrker vårt arbeid innen etisk handel. Norengros benytter Factlines som verktøy for håndtering og oppfølging ifbm aktsomhetsvurderinger.

1.B Organisering og internkommunikasjon

1.B.1 Hvordan er arbeidet med aktsomhetsvurderinger organisert i bedriften, og hvorfor?

Etisk Handel er organisert i Norengros på følgende måte:

Drifts- og bærekraftsdirektør (COO) har det overordnede ansvaret for etisk handel/CSR, og han har ansvar for rapportering til ledelsen og styret i Norengros. Fra Drift- og bærekraftsdirektør følger rapporteringslinjene ned til Leder for prosjekt og bærekraft som ivaretar aktsomhetsvurderinger inn i Norengros sin bærekraftsgruppe. Det er Innkjøp og Supply Chain som aktivt sikrer aktsomhetsvurderinger på sentrale leverandører bakover i verdikjeden.

Det er COO og Kategori-og Innkjøpsdirektør sammen som er ansvarlig for opplæring i aktsomhetsvurdering og tilgjengeliggjøring av verktøy ut i kjeden.


1.B.2 Hvordan blir betydningen av virksomhetens aktsomhetsvurderinger konkretisert og tydeliggjort for de ansatte gjennom stillingsbeskrivelse, arbeidsoppgaver og incentivordninger?

Som Norges største leverandør innen forbruksmateriell prøver vi å gå foran som et godt eksempel, og tar tematikken på alvor. Ansatte får regelmessig informasjon i personalmøter o.l. Det finnes også egne informasjonsområder på intranett som “Bærekraftskolen”, hvor informasjon relatert til tematikk er samlet. De personene som har ansvar for deler av arbeidet, har fått ytterligere opplæring om hvordan håndtere arbeidsoppgavene og hva det innebærer. Det er sterk intern drivkraft i Norengros på å jobbe aktivt med bærekraft. Alle ansatte forstår betydningen av dette og det er en viktig del av Norengros sitt DNA.

Det er opprettet en egen bærekraftgruppe som arbeider med tematikken på vegne av Norengros. Alle ansatte som utfører aktsomhetsvurderinger har fått opplæring i metoden og hvordan benytte verktøyet Factlines.


1.B.3 Hvordan sikres det at relevante ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre arbeidet med aktsomhetsvurderinger?

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger i Norengros, har utviklet seg gjennom mange år i samarbeid med Etisk handel Norge. Vi har derfor arbeidet med OECD-modellen i flere år før denne ble ivaretatt gjennom Åpenhetsloven. Vi sikrer kompetanse og fokus i hele organisasjonen gjennom årlig kick-off for selgere, månedlig innkjøpsmøte, fagsamlinger inkludert ukentlig kategoritime, sentrale og lokale møter internt i Norengros, e- læringskurs, eksterne kurs for videreutvikling, samt deltagelse i forskjellige foraer som feks NHOs bærekraftsgruppe og lokale klimapartnere. I tillegg har vi en egen side på Bærekraftsskolen på intranett hvor all informasjon er tilgjengelig for alle ansatte til enhver tid. Ut fra alt materiell som er tilegnet og gjennomgått, har Norengros utviklet vår metode/rammeverk som sikrer gjennomføring av aktsomhetsvurderingene.

1.C. Planer og ressurser

1.C.1 Hvordan er virksomhetens forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn og miljø forankret i virksomhetens strategier og handlingsplaner?

Norengros skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig og disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og atferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

I 2018 ble det opprettet en egen prosjektgruppe for miljø og bærekraft i Norengros. Gruppen har jobbet tett med ledergruppen i Norengros og bidratt til en tydelig, ambisiøs og kommuniserbar strategi og handlingsplan for miljø og bærekraft, som danner grunnlaget for fremtidige avgjørelser i Norengros.

Målsetningen er å sørge for at Norengros er og forblir en ledende aktør på bærekraft og miljø innenfor vår bransje. Dette måler vi med årlige kundeundersøkelser. Det er satt opp fem hovedmål som tar for seg de ulike delene av driften til Norengros, og omhandler punktene strategi og lederskap, internt DNA, posisjonering, egen drift og produkt og leverandør.

For å oppnå våre fem målområdet har vi valgt ut noen av FNs bærekraftsmål vi ønsker å vektlegge. Norengros har som overordnet mål å bidra bærekraftig med fokus på FNs bærekraftsmål nr. 8, 12, 13 og 17. Disse bærekraftsmålene er grunnpilarene for alt arbeid som gjøres i Norengros i perioden. I tillegg til tre hovedmål er det naturlig for oss å fortsette å bidra til flere av de andre bærekraftsmålene til FN.

FN mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Norengros jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder, blant annet gjennom samarbeidet med Etisk Handel Norge. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere.

FN mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Norengros vil stimulere våre leverandører til å miljøtilpasse egen virksomhet og produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.

FN mål 13: Stoppe klimaendringene

Klimaendringer er en av menneskehetens største utfordringer. Begrepet klimanøytralitet er kontroversielt og scope 3 har blitt et betydelig fokusområde. Norengros skal ta sin del av ansvaret og har både en mulighet og et ansvar til å påvirke kunder og leverandører til å gjøre de nødvendige endringer til mer klimavennlig forbruk og produksjon. Norengros skal ha en oppdatert og tydelig klimaplan med mål og tiltak.

FN mål 17: Samarbeid for å nå målene Ingen blir god alene For å lykkes med vårt bærekraftarbeid og den omstilling det betyr for vår virksomhet er samarbeid et viktig suksesskriterium. Vi ønsker å utvikle oss i tråd med markedet og er åpne for nye samarbeidspartene både innenfor egen verdikjede og i andre nettverk. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap

Målområde 1. Strategi og lederskap

En tydelig, ambisiøs og kommuniserbar strategi for miljø og bærekraft, som setter retning og er en ledestjerne for fremtidige avgjørelser i Norengroskjeden.

Målområde 2. Internt DNA

Begrepet bærekraft og bærekraftsprosjektet skal være forankret i organisasjonen. «Bærekraftskolen» skal være vårt internt ressurssenter.

Målområde 3. Posisjonering

Norengros skal ta markedets sterkeste posisjon på bærekraft. Målet vårt er å gjøre det så enkelt som mulig for deg som kunde å velge de beste løsningene – uansett behov, utfordring eller bransje.

Målområde 4. Produkt og leverandør


Norengros skal gjennom målrettede tiltak øke andel salg av miljømerkede produkter, ta rollen som markedets ledende på «grønt sortiment», og være en premissgiver for bærekraft bakover i leverandørenes verdikjeder.

Målområde 5. Egen drift

Norengros skal jobbe systematisk med å redusere belastningen på miljøet og være bevisst vårt miljøansvar. Vi skal føre regnskap for restutslipp og jobbe aktivt med tiltak for å redusere utslipp i hele verdikjeden.

Vi jobber med å forbedre handlingsplaner for å konkretisere målene og sikre fremgang ved å følge opp felles KPI` er.


1.C.2 Hvordan følges virksomhetens strategier og planer for å være ansvarlig og bærekraftig opp av ledelse og styre?

Bærekraft er en sentral del av organisasjonens overordnede strategiplan for 2020-2025. Det er satt egne ressurser til å lede arbeidet på vegne av kjeden. Det settes årlige KPI’er og det rapporteres og informeres regelmessig til alle deler av organisasjonen.

1.D Partnerskap og samarbeid med forretningsforbindelser, spesielt leverandører

1.D.1 Hvordan tydeliggjør virksomheten viktigheten av ansvarlighet og bærekraft i møte med forretningsforbindelser, spesielt i leverandørkjeden?

Norengros gjennomgår alltid Code of Conduct (CoC) og våre retningslinjer med nye leverandører som del av innledning til samarbeidet. Vi gjennomgår denne punktvis for å forsikre at budskap/betydning er forstått. Norengros etterspør hvordan leverandør jobber med tematikken ovenfor sine underleverandører og gjerne i detalj om nødvendig. Vi formidler våre forventninger og hva som må være på plass før vi evt inngår et samarbeid. I forbindelse med anbud så prekvalifiserer vi potensielle nye leverandører ved utsending av CoC og egenerklæringsskjema.

Norengros setter krav til at alle våre avtale-leverandører har fylt ut vårt egenerklæringsskjema i forbindelse med avtaleinngåelse. I forbindelse med oppdatering av egenerklæringen, krever vi nytt dokument fra alle leverandører. Egenerklæringen inkluderer blant annet: De ti prinsippene i FNs Global Compact, CSR strategi og etiske retningslinjer, kartlegging av leverandørstatus og produksjonsland, leverandørenes egenvurdering av risiko i land de gjør innkjøp fra (tier 2-3), styringssystemer og sertifiseringer, matsvindel, arbeiderrettigheter, miljø, dyrevelferd, EU direktiver m.m.

Retningslinjer på norsk og engelsk for leverandører til Norengros finnes på vår hjemmeside:

Indikator

Andel av bedriftens leverandører som har akseptert retningslinjer for leverandører

2022

2021

2020

Alle leverandører må akseptere Norengros CoC, eller ha en tilsvarende eller bedre CoC selv for at vi kan inngå et samarbeide. Dersom leverandør ønsker å benytte sin egen CoC, har Norengros prosedyre om å gjennomgå leverandørs CoC og vurdere denne som tilsvarende eller bedre enn vår egen.


Andel leverandører i risikofylte leverandørkjeder som er kartlagt

2022

2021

2020

Alle leverandører signerer på CoC og fyller sin egenerklæring i forbindelse med ny kontraktsinngåelse. Vi oppdaterer alle egenerklæringer med eksisterende avtaleleverandører ved behov. I 2022 ble ny, oppdatert egenerklæring sendt til alle avtaleleverandører. I tillegg har vi sendt ut Factlines undersøkelse til alle avtaleleverandører for kartlegging av risiko.


Andel av bedriftens leverandører som bedriften har hatt forretningsforhold med i mer enn tre år

2022

2021

2020

Norengros har lange forretningsforhold med sine leverandører og har tro på denne strategien. Det er liten grad av utskifting i leverandørporteføljen.


Andel leverandørbetalinger i rapporteringsåret som er utført i tide

2022

2021

2020

1.E Erfaringer og endringer

1.E.1 Hvilke erfaringer har virksomheten gjort seg om arbeidet med bærekraftig forretningspraksis i rapporteringsåret, og hva har endret seg som et resultat av dette?

Norengros har vært medlem av EHN siden 2010 og har hele tiden jobbet systematisk for å forbedre egne prosesser og rutiner for oppfølging av vårt samfunnsansvar. Basert på erfaringer og tett dialog EHN er eksisterende prosedyrer revidert og fornyet, samt nye prosedyrer kommet til, slik at vi til enhver tid står best mulig rustet til å håndtere saker mer effektiv i fremtiden. Eksterne kilder er i større grad tatt i bruk ved risikokartlegging, samt andre målekriterier som er relevant i arbeidet.

Norengros har utviklet egne maler for oppfølging/audit på fabrikker og bruker disse systematisk. Norengros benytter seg også av eksterne audits (BSCI,SMETA osv) og følger også opp disse. Vår representant i Kina har fått grundig opplæring i å følge opp fabrikker i Kina med tanke på etisk handel og de krav Norengros stiller. Han har også fått veiledning i hvordan sette opp forbedringsforslag og håndteringen av disse. Alt skjer i samarbeid med personer på kjedekontoret til Norengros.

I karleggingen for 2020 valgte vi å betydelig utvide metoden for sporbarhet i den forstand at vi gikk enda mer i dybden på tematikken. Utvidelsen har de siste årene gitt oss mulighet til å analysere svært detaljert, slik at vi raskere kan gå i dialog med de leverandører som gjerne har mangler eller ikke har tilstrekkelige systemer, for slik å jobbe proaktivt for å forhindre brudd. I 2021 valgte vi å gå i dybden på tema retten til fagorganisering. Arbeidet bygget videre på svar mottatt fra leverandørers egenrapportering og risikokartlegging over land hvor det er lite rettigheter eller høy statistisk sannsynlighet for rettighetsbrudd. I 2022 har vi hatt stort fokus på kvalitetssikring av opprinnelsesland på alle produkter som en naturlig aktivitet ifm Åpenhetsloven.

Norengros deltar også i forum hvor bransjen samles for å diskutere felles utfordringer. Direktør for drift- og bærekraft ble invitert til den Britiske ambassade som ressursperson og sparringspartner i forkant av Glasgow Klimakonferanse 2021, og deltar aktivt inn i NHO sitt bærekraftsråd for handelsnæringen.

Norengros ønsker alltid å tilegne seg ny kunnskap som kan være til hjelp i videre arbeid med etisk handel og deltar ofte på kurs/workshops i regi av EHN over tematikk som er relevant for det daglige arbeidet.

Norengros har, som Norges største leverandør av forbruksmateriell, høye krav til egen organisasjon og praksis vedrørende etisk handel. Det er også flere og flere kunder som setter tilsvarende krav innenfor etisk handel. Norengros gjennomfører kunde- og leverandørmøter, hvor tema er å berette hvordan Norengros jobber systematisk med etisk handel som integrert del av foretaksstrukturen. På denne måten får vi frem tiltak som kan gjøres sammen for å forsterke effekten.

Norengros har laget mye materiell til hjelp i arbeidet rundt etisk handel, til å hjelpe oss i å håndtere våre egne krav på en systematisk og analyserbar måte. Norengros har også laget opplæringsmateriell som primært ment for internt bruk, men som vi også tar i bruk eksternt for å øke kompetanse rundt bærekraft og etisk handel.

Person holder fargerike servietter

2. Kartlegging av virksomhetens påvirkning på mennesker, samfunn og miljø

Fastsette fokus for rapporten

Kartlegging handler om å identifisere virksomhetens risiko for, og faktiske negative påvirkning eller skade på mennesker, samfunn og miljø, inkludert i leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser. Det handler om å først danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere mest vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging og håndtering av funn. Hvordan virksomheten er involvert i eventuell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, er sentralt for å avgjøre riktig respons og tiltak. Involvering av interessenter, spesielt påvirkede parter, er sentralt i kartleggingsarbeidet, så vel som i tiltak for å håndtere utfordringene på en god måte.

2.A Kartlegging og prioritering

Prioritert negativ påvirkning/skade for mennesker, samfunn og miljø

Å prioritere en eller flere risikoområder på bakgrunn av alvorlighetsgrad, betyr ikke at noen risiko er viktigere enn andre, eller at virksomheter ikke gjør noen med annen risiko, men at det som har størst negativ påvirkning prioriteres først. Kartlegging og prioritering er en kontinuerlig prosess.


2.A.1 List opp virksomhetens prioriterte risiko for negativ påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø. Merk at de prioriterte risikoene dere lister opp i tabellen under vil bli overført til trinn 3 av denne rapporten, hvor dere vil bli bedt om å besvare hvordan dere arbeider med å stanse, forebygge eller redusere den negative påvirkningen.

Prioritert negativ påvirkning / skade Relatert tema Geografi
Lønn/ leve lønn Fagorganisering og kollektive forhandlinger, Helse, miljø og sikkerhet, Lønn, Regulære ansettelser, Marginaliserte befolkningsgrupper Kina
Gode arbeidsforhold og miljøhensyn i verdikjeden Tvangsarbeid, Fagorganisering og kollektive forhandlinger, Barnearbeid, Helse, miljø og sikkerhet, Lønn, Arbeidstid, Regulære ansettelser, Marginaliserte befolkningsgrupper, Miljø, Utslipp, Avfall, Vann, Materialbruk Kina, Norge
Sikker verdikjede og korrekt produkt ihht spesifikasjon Helse, miljø og sikkerhet, Miljø, Materialbruk Globalt
Transparent verdikjede for å sikre at Norengros forblir en premissgiver Tvangsarbeid, Fagorganisering og kollektive forhandlinger, Barnearbeid, Diskriminering, Brutal behandling, Helse, miljø og sikkerhet, Lønn, Arbeidstid, Regulære ansettelser, Marginaliserte befolkningsgrupper, Miljø, Korrupsjon, Dyrevelferd, Utslipp, Drivhusgasser, Energi, Avfall, Vann, Materialbruk Globalt

Norengros kartlegger risiko med hver enkelt leverandør gjennom signering av leverandøravtale, egenerklæring og CoC. I tillegg sender vi ut Factlines undersøkelse til leverandørerne og følger opp sertifiseringer og revisjoner (fysisk, video og 3. parts revisjoner). Vi tar i tillegg for oss Global Impact sine ti prinsipper i forbindelse med vurdering av risiko per produksjonsland.

Vi, har i samråd med Etisk handel, valgt å sette søkelys på lønn og levelønn, samt maginaliserte befolkningsgrupper i Kina.

Begrunnelse for hvorfor disse utfordringene er prioritert som mest vesentlige for mennesker, samfunn og miljø

2.A.2 Beskriv: a) virksomhetens rutiner for kartlegging og identifisering av risiko og hvordan den negative påvirkningen/skaden ble identifisert og prioritert i denne perioden. b) eventuelle deler av virksomheten som ikke er dekket i denne rapporteringen (produktgrupper, egne produkter, avdelinger eller lignende) og hvorfor dere har valgt å ikke prioritere disse i det videre arbeidet; c) hvordan informasjon ble hentet inn, hvilke kilder som er benyttet og hvilke interessenter som er involvert/dere har snakket med; d) om det er identifisert områder eller tema hvor det er manglende informasjon for å danne seg et helhetlig bilde, og hvordan dere planlegger å gå frem for å få mer informasjon/håndtere dette.

A) Norengros kartlegger og identifiserer risiko og prioriterer negativ påvirkning/skade:
 • Norengros jobber med en systematisk tilnærming og gjør aktsomhetsvurderinger etter vesentlighetsprinsippet. - Norengros benytter seg av flere metoder for kartlegging og identifisering av risiko og negativ påvirkning. Egenrapportering, oppfølging, tredjepartsrevisjoner, eksterne opplysningskilder og systematisk oppfølging av disse.

 • Risikogjennomgangen identifiserer høy risiko i flere land. Risikoene som er identifisert knytter seg blant annet til arbeidsrettigheter, barnearbeid, miljøpåvirkning og korrupsjon.

 • Norengros legger kriteriene til OECD som grunn for vår vurdering av vesentlig risiko/skade. Ikke all risiko/skade skal prioriteres som vesentlig. Vurderingen som legges til grunn er om det er risiko for alvorlig/grov skade, om det er risiko for mange skadelidende, eller om det er risiko for varig skade. Er det en av disse er det i seg selv nok, er det flere så må de hvert fall med

 • Norengros handler direkte eller indirekte fra over 120 leverandører bare i Kina, og prioriterer Kina i denne perioden. Siden dette er en verdensdel hvor folks arbeiderrettigheter anses å være under press iht anerkjente kilder som www.ituc-csi.org og etter rådføring med Etisk Handel Norge, valgte vi i fjor å ha spesielt fokus på lønn/ levelønn og minoritets befolkning i Kina. Dette er et stort og viktig tema som det tar tid å få oversikt over og få til endring på. Vi har derfor valgt å spesielt fokus på dette i 2023 også.

 • Retten til fri fagorganisering og lønn/ levelønn anses som grunnleggende for å sikre arbeiderenes rettigheter bakover i verdikjeden. Vi har tidligere hatt fokus på retten til fri fagorganisering, noe vi følger opp årlig i vår Factlines undersøkelse som sendes til våre leverandører.

 • Identifiserte land og risikoer er de samme som i 2022 og Norengros viderefører målene satt i 2022.

  • Lønn/levelønn

  • Gode arbeidsforhold og miljøhensyn i verdikjeden

  • Sikker verdikjede og korrekt produkt ihht spesifikasjon

  • Transparent verdikjede for å sikre at Norengros forblir en premissgiver

B) Vesentlighetsvurdering og prioritering:
 • Norengros samarbeidet med leverandører i over 50 land. Denne perioden prioriterer vi ressurser og tiltak på ekstra oppfølging av kinesiske leverandører som beskrevet i punkt A. Dette er en stor jobb som ble påbegynt forrige periode. Land som Indonesia, Malaysia, Pakistan og India er også land som slår høyt ut på risiko for brudd på arbeidsrettigheter, barnearbeid, miljøpåvirkning og korrupsjon, og som naturlig vil følges opp ekstra i fremtidige perioder. Vi understreker at prioritering av kinesiske leverandører i denne perioden på ingen måte går utover normal oppfølging av øvrige leverandører til kjeden.

C) Innhenting av informasjon:
 • Leverandørene svarer opp sin leverandørkjede og sitt arbeid innen etisk handel i egenrapportering, og dokumenterer sertifiseringer for håndtering i egen virksomhet og verdikjede. Norengros benytter seg av Factlines til dette formålet hvor vi innhenter informasjon om våre leverandører vedrørende deres arbeid innenfor etisk handel. Her får vi informasjon om en leverandørs prosesser og systemer, og hvor produktene produseres og hvordan de klassifiserer risiko. En sammenfattet risikoanalyse vises i Factlines dashboard. Kartleggingen gir oss raskt svar på om en leverandør/produsent har statistisk sannsynlighet for forekomst av brudd, og hva type brudd som kan forekomme. Vi får vite om de har egne systemer for forebygging og oppfølging som er nødvendig for å minimere risiko.

 • Norengros benytter også egne og 3. parts revisjoner.

 • Norengros benytter i første steg en omfattende risikobasert kartlegging pr produksjonsland, som er basert på Global Compact sine 10 prinsipper.

 • Riskovurderingen baseres primært på statistisk sannsynlighet og offentlige indekser for risikokartlegging per produksjonsland, men det gjøres også nødvendige vurdering av land og/eller sektorer når dette kreves, eksempelvis når land plasseres på FNs sanksjonsliste som var tilfelle med Myanmar februar 2023.

D) Manglende informasjon i arbeidet:
 • Egenvurdering fra leverandører kan potensielt være mangelfulle eller feil, det jobbes systematisk med enda tettere oppfølging av denne inn i leverandørmøter.

 • Det jobbes aktivt med å øke svarprosenten på egenrapporteringen i Factlines, og oppfølging på disse.

 • Ut fra et overordnet bilde opplever vi at vi har gode verktøy og rutiner som gir oss tilgang på tilstrekkelig informasjon. Vi vil likevel forsterke fokuset på revisjoner og systematisk jobbe videre med utvikling og oppfølging av Factlines og andre verktøy.

Annen negativ påvirkning/skade

2.A.3 Beskriv annen negativ påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø som ble identifisert i kartleggingen i egen virksomhet, leverandørkjeden eller hos forretningsforbindelser i rapporteringsåret og hvordan disse er håndtert

Norengros har avdekket funn/avvik ved bruk av ulike identifiseringsmetoder. Vi har blant annet avdekket mangler hos fabrikker som går på manglende bruk av-/eller på beskyttelsesutstyr, for høye nivåer av støy, rotete arbeidslokaler, dårlig ventilasjon, dårlige sanitære forhold, og arbeidstid/overtid.

Videorevisjonen avdekket behov for oversettelse av viktig brosjyre om forbudet mot seksuell trakassering til lokale språk, hyppigere brannøvelser og behov for avlastningsmatter i flere arbeidssoner. Dette har blitt fulgt opp. Vi har medvirket til at samme leverandør har gjenopprettet og tilbakebetalt ansettelsesgebyrer som arbeidere har måtte betale til agenter og endret videre praksis på dette. Boforholdene for migrantarbeidere vil bli utbedret, ved at det bygges flere boenheter for minimerer bo-tettheten.

Norengros følger opp avvik ved å opprette forbedringsforslag (CAP) mot leverandør/fabrikk og følger disse opp ved rapporter/dokumenter, bilder i etterkant. Norengros følger også opp avvik funnet av 3.part revisjoner på lik linje med egne revisjoner. Hovedmålet med revisjon og forbedring er å skape varig endring som kommer arbeider og miljø til gode. I noen tilfeller har vi fått gjenopprettelse for urett medført arbeidere og bekreftelse på endret praktikk for fremtiden.

Norengros har en lokal ressurs in Kina som følger opp våre samarbeidspartnere i Kina. Ved avvik eller forbedringer påser lokal ressurs at disse implementeres, lukkes på en tilfredsstillende måte og rapporterer tilbake til Norengros AS.

Norengros ønsker å være et støtteapparat til offentlige og private institusjoner noe som ble forsterket gjennom hele pandemien. Grunnet den ekstreme etterspørselen etter enkelte varer under pandemien, har Norengros forsterket verdien av lange og gode forretningsforbindelser. Norengros har stort sett benyttet kjente leverandører som har levert til oss i en årrekke. Norengros har takket nei til veldig mange leverandører og produkter fordi vi ville ha en sikker verdikjede.

Dame med blå sterile arbeidsklær som arbeider. I bakgrunnen sees flere arbeidere på rekke.

3. Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning

Håndtering av prioritert påvirkning

Stanse, forebygge eller redusere handler om å håndtere funn fra kartleggingen på en god måte. Virksomhetens mest vesentlige negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø prioriteres først. Dette betyr ikke at annen risiko er uvesentlig eller at det ikke håndteres. Hvordan virksomheten er involvert, er sentralt for å treffe riktige tiltak. Faktisk negativ påvirkning/skade som virksomheten forårsaker eller bidrar til må stanses, forebygges og reduseres. Virksomheter som er direkte forbundet med negativ påvirkning må bruke sin innflytelse til å få forretningsforbindelser (f.eks. leverandører) til å stanse, forebygge og redusere dette. Dette innebærer å utvikle og iverksettes planer og rutiner for å håndtere risiko, og kan kreve endringer i egne policyer og styringssystemer. Virksomheters vellykkede håndtering av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø er et avgjørende bidrag til FNs bærekraftsmål.

3.A Stanse, forebygge eller redusere

3.A.1 Legg til mål, status på fremdrift, og beskriv tiltak dere har iverksatt for å håndtere virksomhetens prioriterte negative påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø

Prioritert negativ påvirkning/skade Lønn/ leve lønn
Overordnet mål : Sette fokus på lønn og levelønn for arbeidere i Norengros sin verdikjede. Vi ønsker å bidra til å sikre arbeiderenes levevilkår gjennom vår innkjøpsmakt.
Status: Satt fokus i 2022 og videreført for 2023.
Mål i rapporteringsåret: Fokus på lønn/levelønn ble startet i samarbeid med Etisk Handel i 2022. Målsetningen var i ivareta vår status som bransjeleder og være i forkant av implementering av Åpenhetsloven.
Utførte tiltak og begrunnelse:

Norengros lå i forkant av implementering av Åpenhetsloven i 2022 gjennom å:
 • Opplæring av ledelse, innkjøp og salg med Åpenhetslovens hensikt og konkret gjennomføring i Norengros

 • Oppdatere hjemmesiden som forklarte hva OECD-modellen og Åpenhetsloven betyr, samt hvordan vi har jobbet over mange år med etisk handel.

 • Sende brev til alle regionale /nasjonale kunder

 • Tilgjengeliggjøre informasjon til kunder i butikk gjennom plakat med QR-kode

Egenerklæringsskjemaet ble oppdatert og sendt til alle leverandører med eget punkt knyttet til Åpenhetsloven og nytt medisinsk direktiv (MDR / IVDR). Norengros har i dialog med leverandørene økt bevisstheten og forståelsen for at lønn/levelønn og det å være i samsvar med lover og direktiver.

I tillegg stilte vi konkrete spørsmål ang lønn og levelønn i Factlines-undersøkelsen for 2022.
Undersøkelsen ble oppdatert med tre nye spørsmål for å avdekke risiko rundt lønn/levelønn:

 • Spørsmål 6.9: blir ansatte betalt ihht nasjonale minstelønnslover? Ja = 153 leverandører

 • Spørsmål 6.10: Mottar de ansatte levelønn? Ja = 134 leverandører

 • Spørsmål 6.11: Betaler dere ansatte overtid ihht gjeldende lovkrav? Ja = 145 leverandører

Disse tre spørsmålene er basispunkt for etablering av ny KPI for videre oppfølging.

Mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår:

Sikre at våre leverandører opprettholder sin forpliktelse på lønn/levelønn overfor sine arbeidere. I samarbeid med Etisk handel Norge har Norengros valgt samme initiativ i 2023. Forhåpentligvis vil samme fokus over flere år sørge for varig fokus og endring hos våre leverandører, og derigjennom sikre arbeidernes rettigheter. Dette vil bli rapportert på i en ny indikator i rapporten for 2023.

Prioritert negativ påvirkning/skade Gode arbeidsforhold og miljøhensyn i verdikjeden
Overordnet mål : Sikre at leverandører lever opp til offentlige lover og regler (inkludert forordninger og direktiver), samt egne policies, prosesser og prosedyrer.
Status: Påbegynt i 2022 og videreført i 2023.
Mål i rapporteringsåret: Sikre gode arbeidsvilkår og forhold i Norengros sin verdikjede.
Utførte tiltak og begrunnelse:

Norengros benyttet revisjoner som et viktig verktøy for å sikre at faktisk verdikjede er i samsvar med innsendte dokumenter. Revisjoner som vi benytter er:

 • egne, fysiske revisjoner

 • video revisjoner (der det er praktisk gjennomførbart)

 • 3.parts revisjoner (BCSI, BRC, ISO osv).

Videorevisjonen hos en leverandør avdekket behov for oversettelse av viktig brosjyre om forbudet mot seksuell trakassering til lokale språk, hyppigere brannøvelser og behov for avlastningsmatter i flere arbeidssoner. Dette har blitt fulgt opp. Vi har medvirket til at en annen leverandør har gjenopprettet og tilbakebetalt ansettelsesgebyrer som arbeidere har måtte betale til agenter og endret videre praksis på dette. Boforholdene for migrantarbeidere vil bli utbedret, ved at det bygges flere boenheter for minimerer bo‑tettheten.

Mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår:

Norengros vil gjennomføre revisjoner også i 2023. Type revisjon vil være ihht hva som er gjennomførbart og vil inkludere fysisk revisjon, videorevisjon og kontroll/dokumentasjon fra flere 3.parts revisjon (BSCI, SMETA, BRC, ISO osv).

Prioritert negativ påvirkning/skade Sikker verdikjede og korrekt produkt ihht spesifikasjon
Overordnet mål : Kvalitetssikring av vareinformasjon i forbindelse med varedeklarasjoner, sertifikater og aktsomhetsvurderinger bakover i verdikjeden basert på Åpenhetsloven.
Status: Norengros legger opp leverandørens vareinformasjon i vårt ERP-system, og har i 2022 forsterket fokus på opprinnelsesland per varelinje. Vi har et aktivt sortiment på ca 100.000 artikler og med mange produkt-endringer gjennom året.
Mål i rapporteringsåret: Sikre korrekt vareinformasjon på artikler i aktivt sortiment, og økt andel med opprinnelsesland.
Utførte tiltak og begrunnelse:

I 2022 har Norengros (sentralt og lokalt) hatt fokus på oppdatering av opprinnelsesland ifbm Åpenhetsloven. Vi har stort sett blitt møtt med forståelse og informasjon fra våre leverandører, mens noen forbeholder seg retten til å ikke utgi slik informasjon pga forretningshemmeligheter. Med 100.000 aktive varer og over 1000 leverandører, er dette en stor jobb å hente inn informasjon, samt å administrere dette. Noen leverandører opplyser at de ikke oppfyller kravene til å rapportere ihht Åpenhetsloven, mens andre utenfor Norge ikke kjenner til den. Norengros bruker vår markedsposisjon og påvirkningskraft til å forklare viktigheten av hvorfor de bør svare på dette, samt at vår forventning til kontroll bakover i verdikjeden. Vi ønsker å være en trygg samarbeidspartner som fremmer åpen handel.

Mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår:
 • Fortsatt fokus på etablering og vedlikehold av opprinnelsesland på aktivt sortiment.

 • Fortsatt fokus på etablering og vedlikehold av samsvarserklæringer, produktdatablad, merkeordninger og avfallshåndtering på aktivt sortiment.

 • Implementere stikkprøvekontroll på utvalgte artikler pr kategori, årlig fra og med 2023. Her vil noen varelinjer velges ut fra et tilfeldig utvalg i vårt aktive sortiment, mens andre vil spesifikt være valgt basert på risiko i verdikjeden.

 • Vi måler utvikling med basisår 2021

Indikator

Andel opprinnelsland i aktivt sortiment

2022

2021


Andel miljømerkede produkter i aktivt sortiment

2022

2021


Prioritert negativ påvirkning/skade Transparent verdikjede for å sikre at Norengros forblir en premissgiver
Overordnet mål: Videreutvikle Norengros sin posisjon og omdømme i det norske markedet gjennom etisk samarbeid i verdikjeden.
Status: Pågående
Mål i rapporteringsåret: Sikre felles forståelse og kunnskap om viktigheten rundt systematisk jobbing med aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven og Etisk handel.

Utførte tiltak og begrunnelse:

 • Ivaretatt opplæring for håndtering av produksjonsland for lokale varer og leverandører.

 • Gjennomført Factlines-undersøkelse til sentrale leverandører.

 • Tilrettelagt Factlines-undersøkelse for lokale leverandører.

 • Gjennomført Netigate-undersøkelse til leverandører ifbm Russland sin invasjon av Ukraina. Som en konsekvens av svarene, har vi sperret varer hvor verdikjede er ukjent eller hvor opprinnelsesland var Russland.

 • Avsluttet eksisterende portefølje fra utvalgte leverandører pga invasjonen.

 • Gjennomført opplæring på etisk handel og Åpenhetsloven (inkludert egen opplæring for håndtering av aktsomhetsvurderinger) til innkjøp og salg, samt lokal ledelse. Opplæringen er gitt bredt til mange og dypt til utvalgte roller/posisjoner.

 • Gjennomført leverandørmøter hvor fokus har vært bærekraft og risikohåndtering.

 • Oppdatert www.norgenros.no med hvordan vi jobber med etisk handel.

 • Svart opp private og offentlige anbud angående vår håndtering av aktsomhetsvurderinger.

 • Norengros sine 220 selgere over hele landet, har snakket om Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger til våre kunder.

Mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår:

Sikre kunnskap og håndtering på leverandør- og vare-nivå ut fra vesentlighetsprinsippet, risikovurderinger og i tråd med lover, regler og etisk handel.

Andre tiltak for å håndtere negativ påvirkning/skade:

Beskriv virksomhetens tverrgående tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/ skade på mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden

3.B.1 Reduksjon av natur- og miljøpåvirkning

Norengros jobber hele tiden for å finne stadig bedre tiltak for målinger av Co2 utslipp for bedre forståelse for hvordan produktene vi kjøper og selger påvirker miljøet. Samtidig jobber vi aktivt med å velge produkter med med gode miljøsertifiseringer, mindre plast og mer resirkulert materiale. Vi har stort fokus på produktene vi har i aktivt sortiment gjennom tilgjengelige samsvarserklæringer og produktdatablader. Vi stiller krav til leverandørene våre gjennom egenerklæringsskjema som blant annet også inkluderer Reach- og RoHS- direktivene.

Norengros fornyer hvert år Plastløftet. Dette er Grønt Punkt sitt program som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi og som forplikter oss til å bidra til å EU sine mål for 2025/2030. Vi har stort fokus på å hjelpe våre kunder med avfallshåndtering samtidig som vi selv rapporterer på dette i klimaregnskapet.

For å være en fullverdig leverandør innen kontor og data, har Norengros i en årrekke etablert gode rutiner for innsamling av blekk og tonere. I tillegg er vi medlem av Norsirk, en landsdekkende produsentansvarsordning som gjenvinner EE-avfall, emballasje og batterier.

Les mer på Norengros sine nettsider.

3.B.2 Reduksjon av klimagasutslipp

Norengros har i lang tid jobbet systematisk med å redusere belastningen på miljøet og er bevisst det miljøansvar som ligger på organisasjonen. Norengros er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 og har i flere tiår vært opptatt av at miljø og bærekraft skal være del av identiteten vår.

Norengros arbeider for å redusere klimagassutslipp og gir årlig ut klimarapport med klimaregnskap. Norengros fører klimaregnskap etter GHG protokollen for en systematisk oversikt over utslipp. Her defineres inndelingen av hva som inngår mellom de ulike scopene, og hva som inngår i klimaregnskapet av en organisasjons driftsmidler. I protokollen inngår utslippskilder som organisasjonen fysisk kontrollerer, men ikke nødvendigvis eier. GHG-protokollen er utviklet av «World Resources Institute» (WRI) og «World Business Council for Sustainable Development» (WBCSD).

I forbindelse med å minimere utslipp av CO2e benytter Norengros seg av avanserte løsninger for optimalisering av kjøreruter, for å lage beste leveringsrute og veivalg som skal benyttes for å spare tid og utslipp.

Alle Norengros 13 medlemmer benytter strøm med opprinnelsesgaranti på sine lokasjoner. Stadig flere av Norengros’ grossister investerer i elektriske lastebiler og varebiler for utslippsfri levering av varer til kunder spesielt de store byene i Norge. I tillegg benytter mange av lastebilene i Norengros biodrivstoff og er av Euroklasse 6. Flere har montert solceller på lagertak for egenproduksjon av strøm, skiftet ut lyspærer til ledpærer på sine lagre og boret etter bergvarme.

Norengros fornyer hvert år Plastløftet som forplikter oss å bidra til å nå EU sine mål for 2025/2030 i å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Norengros anerkjenner at det ikke er tilstrekkelig å redusere klimautslipp i scope 1 og scope 2. Gjennom et forprosjekt er det tydelig at det største fotavtrykket ligger på scope 3. Disse kan vi ikke direkte redusere slik vi kan med egen drift. Vi kan likevel påvirke til endring og reduksjon av utslipp her. Stille tydeligere krav til leverandører og samarbeide om felles initiativer.

I løpet av 2023 skal klimastrategien videreutvikles i Norengros kjeden med fokus på scope 3.


3.B.3 Tilpasning av egen innkjøpspraksis (sourcing)

En viktig del av arbeidet til Norengros sin innkjøpsavdeling er kartlegging av kjedens innkjøpsmønster for å se om/hvor det kan tilpasses leverandørers prosesser for å skape forutsigbarhet, transparens og kostnadseffektivisering, samt redusere risiko i verdikjeden. Innkjøpspraksisen i Norengros i dag er resultat av mange års arbeid med å lytte til produsenter, og tilpasse oss (i den grad mulig) deres prosesser. Målsetningen er å harmonere vårt behov, mot deres kapabilitet for å skape en sikker og forutsigbar verdikjede. Norengros sørger for forutsigbarhet i våre innkjøp og avtaler ved å benytte et standardisert avtaleverk som ivaretar juridiske, logistikkmessige og økonomiske forhold. I Norengros har alle avtaleleverandører leverings- og betalingsbetingelser spesifisert i vår kontrakt. Grossistene landet rundt vil gjøre avrop ihht hva som er spesifisert i kontrakten med den aktuelle leverandør.

Hos utvalgte leverandører har Norengros etablert en bestillingskalender med faste datoer/intervaller med avtalt minimumsbestilling (MoQ). Betingelsene avtales ved kontraktinngåelse, og vi foretrekker leverandørsamarbeid som strekker seg over mange år. Hvis det oppstår endringer i behovet, vil vi oppdatere dette inn i leverandøravtalen. Denne praksisen mener vi har gitt Norengros konkurransefortrinn i markedet og tjener begge parter. Norengros jobber helst i langsiktige leverandørrelasjoner for å sikre vareforsyningen, skape konkurransekraft og minimere risiko.


3.B.4 Valg av produkter og sertifiseringer

Norengros har strenge rutiner på valg av produkter som omsettes i Norengros. Norengros evaluerer produkter basert på egenskap, innhold, miljøaspekt, type råvarer benyttet, hvor og hvordan de er produsert. Norengros vekter leverandører som er sertifisert høyere, og forsøker å øke andel leverandører som er ISO 14001 sertifisert hvert år. Norengros øker også konstant andel miljømerkede produkter i sin portefølje og har mål om at minst 40% av omsetning i 2026 skal bestå av miljømerkede varer.

Norengros har i samarbeid med et advokatfirma fått utarbeidet en oversikt over alle gjeldene regelverk og standarder som gjelder innfor de varegrupper Norengros omsetter, eksempelvis kjemikaler. Oversikten blir revidert årlig.

For å drive utviklingen og etterspørselen etter miljøvennlige produkter hos våre kunder har Norengros i sammenheng med nettside opprettet funksjon hvor kunder kan velge miljømerker for å enkelt finne alternativer til mer miljøvennlige produkter som er i vårt “grønne sortiment”. Norengros har også egne produkt-karuseller på nettsiden som viser alternative miljøvennlige produkter som erstatning for produkter kunder handler mye av. Norengros ønsker at våre kunder skal velge miljø, og prøver å gjøre det enkelt for kunden å velge et mer bærekraftig alternativ.

Norengros fortsetter arbeidet som startet ved innføring av “Single use plastics” direktivet ved å kontinuerlig jobbe for mer miljøvennlige produkt alternativer, samt sikre god varestamdata inkludert miljømerker og sertifiseringer.


3.B.5 Støtte aktivt opp om fri fagorganisering og kollektive forhandlinger, eller der lovverket ikke tillater dette, støtte aktivt opp om andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon

Det er viktig for Norengros at arbeiderene hos de leverandørene/produsentene vi kjøper/importerer fra arbeider under forhold som gjør at de kan ha et anstendig liv, sikre arbeidsforhold og en lønn de kan leve av. Retten til fri fagorganisering eller kollektive avtaler er viktige faktorer for at arbeiderene skal kunne påvirke, sikre og bedre sine arbeidsforhold. I kartleggingen vi gjør av våre leverandører inngår det en rekke spørsmål som er knyttet opp mot dette. Retten til fri fagorganisering og kollektive forhandlinger er to av dem. Andre er om de forbyr tvunget arbeid, kjønns- eller rasediskriminering og om de har rekruterings gebyrer, for å nevne noen. Når vi har revisjoner, enten egen eller tredjeparts revisjoner, er disse alltid viktige punkter på agendaen som vi gjennomgår nøye.


3.B.6 Bidrag til utvikling, kompetanseheving og opplæring internt og av leverandører og arbeidere i leverandørkjeden

Norengros investerer mye tid i faglig utvikling av egne ansatte. Kompetanse er et viktig konkurransefortrinn og det er naturlig å inkludere både leverandører og kunder. En egen «Bærekraftskolen» er samlingspunkt for alt relatert til Bærekraft og etisk handel. Det er utviklet E – læringsprogrammer med kursing innenfor ulike tema som ansatte kan gjennomføre på egenhånd.

Deling av kompetanse skjer i tillegg i faste ukentlige møter der hele kjeden er samlet. I løpet av et år gjennomføres ulike samlinger, webinarer og kompetansedager. Norengros har fagspesialister som jevnlig holder kurs for ansatte eller kunder. Det gjennomføres årlige strategiske leverandørmøter der blant annet arbeidet med Etisk handel og åpenhetsloven er på agendaen. Alle avtaler i Norengros inkluderer skriftlige betingelser og forventninger til etisk handel, samt alle leverandører får innføring om arbeidet i forkant av inngåelse av samarbeidsavtaler.

Norengros deltar i ulike bransje samlinger og lokale næringsnettverk i hele landet der deling av kunnskap er viktig del av samarbeidet.

Norengros har egen representant som foretar den daglige oppfølging av våre leverandører i Kina. Personen har fått opplæring i hvordan foreta revisjon av leverandører og fabrikker fra etisk handel perspektiv, og viktige punkter er å avdekke brudd/risiko.


3.B.7 Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser i egen virksomhet og leverandørkjeden

Norengros har siden oppstarten i 1989 hatt fokus på bekjempelse av korrupsjon gjennom tydeliggjøring og krav ovenfor egne ansatte og ovenfor parter i verdikjeden. Alle ansatte får gjennomgått Norengros etiske retningslinjer ved tiltredelse. Leverandører signerer bekjempelse av korrupsjon i code of conduct og egenerklæringsskjema ved avtaleinngåelse.


3.B.8 Annen relevant informasjon for hvordan dere arbeider med å redusere, forhindre og håndtere negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø

Norengros bidrar til sirkulær økonomi gjennom mange initiativ i egen verdikjede, og søker å jobbe med kunder gjennom hele kundens verdikjede for å sikre og/eller støtte en bærekraftig og sirkulær tankegang.

Eksempler på kundesamarbeid for å redusere, forhindre håndtere negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø:

Smilende person viser frem to store nyhøstede kinakåler ved en åker.

4. Overvåking av gjennomføring og resultater

Overvåkning av gjennomføring og resultater handler om å måle effekten av systematikken og eget arbeid i hvert trinn i aktsomhetsvurderingene, og viser hvorvidt virksomheten gjør gode aktsomhetsvurderinger. Virksomheten må ha systematikk og rutiner på plass for å kunne fange opp og kritisk vurdere egne konklusjoner, prioriteringer og tiltak som er gjort som en del av aktsomhetsvurderinger. Eksempelvis: Er kartlegging og prioritering av mest negativ påvirkning gjort på en faglig god og troverdig måte, og som reflekterer de faktiske forholdene? Virker tiltakene for å stanse, forebygge og/eller redusere virksomhetens negative påvirkning/skade etter hensikten? Er skade gjenopprettet der det er relevant? Dette kan gjelde tiltak virksomheten gjør selv og som utføres av eller i samarbeid med andre. Erfaringene virksomheten gjør seg med arbeidet med aktsomhetsvurderinger brukes for å forbedre prosesser og resultater i fremtiden.

4.A Overvåkning og evaluering

4.A.1 Beskriv hvem som har ansvar for å overvåke effekten av tiltak iverksatt for å håndtere virksomhetens vesentlige risiko for skade/negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og hvordan overvåkningen gjennomføres i praksis

Direktør Drift- og bærekraft har det overordnede ansvaret. Mens det er innkjøp og supply chain som er den utførende part bakover i verdikjeden. Overvåking foregår i mange former, det kan være fabrikk besøk, revisjon av systemer, observasjoner. Risikokartlegging starter allerede før anbud/pris, Norengros har som god praksis å besøke/revidere av alle nye samarbeidspartnere før en avtale inngås, for så deretter følge dem opp jevnlig. Norengros gjennomfører årlig risikokartlegging av alle leverandører og prioriterer så videre aksjon ut fra denne. Videre er gjennomgang av risikokartlegging en del av Norengros ISO 9001 sertifisering der ledelsens gjennomgang er sentral i forankringen av arbeidet.

Norengros gir ut egen bærekraftsrapport med klimaregnskap. Norengros har signert Plastløftet og undertegnet Grønnvaskingsplakaten.


4.A.2 Beskriv hvordan dere sannsynliggjør at virksomhetens tiltak for å identifisere, forebygge og redusere negativ påvirkning faktisk fungerer

Norengros benytter mange former for ettersyn av forretningsforbindelser vi samarbeider med. I første instans som nevnt tidligere i rapporten benytter Norengros seg av Factlines. Via Factlines får vi svar på om en leverandør har tilstrekkelige systemer og mekanismer på plass i egen organisasjon for å kunne håndtere potensiell risiko. Ut ifra Risikoanalysen og om det er tilstrekkelige systemer på plass hos leverandør kan vi si noen om det er god nok forebygging på negativ påvirkning. Dersom vi ser at en leverandør opererer i land som defineres som risiko og har manglende systemer vil vi ta en gjennomgang med leverandør. I denne sammenheng ber vi om ytterligere dokumentasjon på prosesser og prosedyrer på deler eller hele prosessen til leverandør. Vi vil ofte også be om revisjonsrapporter fra leverandør utført internt også av 3.part. Dersom vi finner mangler vil vi opprette forbedringsforslag (CAP) sammen med leverandør og lukking av disse på en tilfredsstillende måte. Norengros gjennomfører også egne leverandør/fabrikk besøk/revisjoner for å kvalitetssikre at standard på leverandør samsvarer med alle krav Norengros har til samarbeidspartner.

Smilende sykepleier med munnbind og sterilt tøy. Hendene er formet som et hjerte.

5. Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert

Forutsetningen for god ekstern kommunikasjon om arbeidet knyttet til virksomheters aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis er at den bygger på konkrete aktiviteter og resultater. Virksomheter skal kommunisere offentlig om relevante styringsdokumentet knyttet til aktsomhetsvurderinger, eksempelvis policyer, retningslinjer, prosesser og aktiviteter knyttet til å identifisere og håndtere bedriftens faktiske og potensielle negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Kommunikasjonen bør inkludere hvordan risikoen er avdekket og håndtert, samt hvilke effekter man oppnådde av tiltakene/aktivitetene. Etter åpenhetslovens §4 skal virksomheter som er omfattet årlig offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

5.A. Kommunisere eksternt

5.A.1 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer med berørte interessenter om håndteringen av negativ påvirkning/skade

Norengros ønsker å fremstå så transparent som mulig i kommunikasjon med berørte interessenter, og deler relevant informasjon i vår verdikjede. Norengros har egne prosedyrer for hvordan håndtere tilfeller med negativ påvirkning/skade . Denne har blitt etablert og videreutviklet gjennom tidligere erfaringer. Norengros vil i første instans informere berørte om funn, og om kortsiktige, umiddelbare tiltak. Deretter vil Norengros involvere ressurser som kan være til hjelp i håndteringen. Dersom det er flere berørte selskap mot samme leverandør vil det holdes møter for hvordan gå sammen i håndteringen. Norengros har ofte sett at å være flere som taler samme sak gir større påvirkning for positiv endring enn å stå alene. Norengros har ved flere anledninger blottlagt seg og presentert uheldig påvirkning i større forum og hvordan dette har blitt håndtert.

Der hvor det har blitt avdekket potensiell eller reell negativ påvirkning/skade, har vi informert våre kunder om brudd/potensielt brudd og videre prosess for å gjenopprette bruddet. Det hvor det har vært potensielt brudd, har vi midlertidig sperret varer til vi har fått full oversikt over situasjonen.


5.A.2 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer offentlig rundt eget arbeid med kartlegging og håndtering av negativ påvirkning/skade

Norengros kommuniserer offentlig via våre nettsider, nettbutikk og i sosiale medier. Norengros kommuniserer også i stor grad til kunder/leverandører om vår arbeidsmetodikk. Norengros deler også gjerne informasjon til interessenter relatert til egen risikokartlegging av våre leverandører. Norengros er åpen om de statistiske sannsynligheter over problemer som kan forekomme i leverandørkjedene, og jobber proaktivt i å minimere sannsynlighet for at negativ påvirkning skal finne sted.

Norengros gir ut en årlig bærekraftsrapport.


5.A.3 Beskriv virksomhetens rutine for å ivareta og besvare eksterne henvendelser relatert til informasjonskravet pålagt virksomheter under åpenhetsloven.

Norengros er underlagt Åpenhetsloven og har en plikt til å informere om sitt arbeid og besvare eksterne henvendelser. For å ivareta en god besvarelse på eksterne henvendelser har Norengros gjennomført opplæring av ansatte i kjeden. Malverk for besvarelser ligger tilgjengelig for alle kjedens ansatte.

På Norengros.no er det enkelt å finne informasjon om hvordan Norengros arbeider i samsvar med Åpenhetsloven. Her kan eksterne benytte link for å komme i kontakt med Norengros med sine spørsmål.

Les mer om åpenhetsloven på Norengros sine nettsider.

Fem hender sett ovenfra som ligger oppå hverandre fra ulike retninger. På alle armene er det "Vinjerock" armbånd og/eller pride armbånd.

6. Gjenoppretting der dette er påkrevd

Når en virksomhet har identifisert at den har forårsaket eller bidratt til skade på mennesker eller samfunn, håndteres skaden gjennom å sørge for gjenoppretting, eller samarbeide om gjenoppretting. Gjenoppretting kan innebære økonomisk erstatning eller kompensasjon, en offentlig beklagelse, eller at skaden på annet vis rettes opp. Det handler også om å sørge for tilgang til klageordninger for arbeidere og/eller lokalsamfunn slik at de kan få sin sak hørt og håndtert.

6.A Gjenoppretting

6.A.1 Beskriv virksomhetens policy for gjenoppretting ved negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø

Norengros har et mål om å være ledende i bransjen på bærekraft, og det gjelder innkjøpspraksis, krav til leverandør og produkt, samt egen drift. Det skal være trygt å være kunde hos Norengros. Vi ønsker dermed å bli ansett som redelig, og har høye krav til egen organisasjon med tanke på bærekraftig forretningspraksis.

Dersom vi avdekker urett påført mennesker, samfunn eller miljø som krever gjenoppretting, vil vi rette krav om forbedring (CAP) tilbake til leverandør/produsent. Norengros ønsker å bruke vår markedsmakt og posisjon til å etablere, forsterke og videreutvikle bærekraftige verdikjeder. Vi har som policy alltid minimum opptrer i samsvar med norsk lov og gjeldene regelverk i Norge (direktiver og forordninger). Norengros arbeider i henhold til OECD-modellen, og dersom urett blir oppdaget, vil forbedring/gjenoppretting være en naturlig arbeidsmetode. Dersom det viser seg at forbedring og gjenoppretting ikke er mulig, vil vi avslutte leverandørforholdet.

Forbedringsforslagene (CAP) lukkes først når Norengros er tilstrekkelig fornøyd med utfallet, og leverandør har dokumentert gjenoppretting i saken og permanent endring for å unngå gjentagelse. Norengros gjennomfører bedrifts- og fabrikk-besøk, egne revisjoner og benytter 3.parts revisjoner (BSCI, SMETA, BRC, ISO osv) for kvalitetssjekk av dokumentasjonen og faktisk utførelse hos leverandøren.


Beskriv eventuelle tilfeller av gjenoppretting i rapporteringsperioden

Etter videorevisjoner hos tre kinesiske leverandørene er det i denne perioden igangsatt et pågående arbeid for å få kontroll over arbeidstid og overtid, samt sikre levelønn til arbeiderne.

I forrige periode ble følgende gjenopprettet:
 • Tilbakebetaling av rekrutteringsgebyr til arbeidere på hanskefabrikk i Malaysia

 • Flere tiltak etter fysiske revisjoner på fabrikker i Kina

  • Hyppigere brannøvelser

  • Oversetting av policy om seksual trakassering til lokale språk

  • Tydeligere faremerking av utstyr/maskiner

  • Forbedring av kjemikaliehåndtering, verneutstyr, ventilasjon, støy, boforhold og sanitære forhold

  • Påfylling av manglende førstehjelpsutstyr

6.B Sikre tilgang til klagemekanismer

6.B.1 Beskriv hva selskapet gjør for å sikre at påvirkede arbeidere og lokalsamfunn har tilgang til effektive mekanismer for gjenoppretting, når det er aktuelt

Norengros etterspør som del av den preliminære evalueringen om en leverandør har klagemekanismer i egen organisasjon og om det er arbeiderrepresentanter som håndterer klager på vegne av arbeiderne. Like viktig er hvordan arbeidernes representant har “fått” denne jobben: er det arbeidsgiver eller gjennom en demokratisk prosess? Norengros undersøker også om arbeiderrepresentanter er tilknyttet fagforeninger. Dette er et viktig punkt i 3-parts revisjoner.

Kontaktinformasjon

Norengros AS og Norengros aksjonærer
Håkon Skjellevik-Heger, Drift- og Bærekraftdirektør
hakon.skjellevik‑heger@norengros.no