Redegjørelse rapporteringsåret 2023 - Erik Tanche Nilssen AS

Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.

Dette dokument er Erik Tanche Nilssen AS sin redegjørelse for rapporteringsåret 2023 av aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Erik Tanche Nilssen AS er medlem av og aksjonær i kjeden Norengros.

Om Norengros-kjeden

Norengros består av 15 medlems-grossister, med hver sitt lokale fullsortimentslager spredt over Norge. Fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Norengros eies av medlemmene, hvorav 12 medlemmer eier like stor andel hver.

Norengros kjedekontor ligger i Oslo, og driftes som ett nullprofitt selskap, hvor funksjon er å tilrettelegge og forene arbeidsoppgaver som gjelder alle medlemmene for å effektivisere og standardisere drift.

Hovedvekten av omsetningen i kjeden Norengros er knyttet til sentrale leverandører som betjener både lokale og sentrale anbud og avtaler i både privat og offentlig sektor. Bærekraft og etisk forretningsdrift er forankret i hele kjeden gjennom medlemskap i Etisk handel Norge, Norengros Code Of Conduct, Norengros Etiske retningslinjer, og kjedens overordnende bærekraftsarbeid på vegne av alle medlemmene i kjeden.

Norengros arbeid med åpenhetsloven | Norengros AS

Kjedefelles retningslinjer og policyer

I Norengros-kjeden er det felles rutiner for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er beskrevet i kjedens felles redegjørelse. Det samme gjelder varslingskanaler og klagemekanismer som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser.

Signert redegjørelse for Norengros AS og Norengros aksjonærer

Aksjonærene i Norengros legger kjedens felles redegjørelse for bærekraftig praksis til grunn vedtatt i Norengros AS sitt styre 29.mai 2024.

Redegjørelse er publisert på Norengros AS og ligger som vedlegg til denne redegjørelsen.

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS ble etablert i 1902 og driver engroshandel og grafisk virksomhet. Hovedkontoret ligger i Skien, firmaet har 109 ansatte og hadde i 2023 en omsetning på 377 millioner kroner. Selskapet har avdelinger i Porsgrunn og Oslo.

Vår engrosavdeling leverer emballasje og forbruksvarer, medisinskteknisk utstyr, møbler og innredning til offentlig sektor og privat næringsliv i Vestfold og Telemark. Vi har ca. 20.000 lagerførte artikler innenfor emballasje, storhusholdning, medisinske forbruksvarer, kontor- og datarekvisita, kontormøbler og interiør, og fyller rollen som totalleverandør for mange av våre kunder. Medlemskapet i Norengros sikrer våre kunder tilgang til et bredt vareutvalg til meget gode priser. 

Vår grafiske avdeling er totalleverandør av alle tjenester innen print og design. Vi er et av landets største trykkerier innen storformat, offset- og digitaltrykk og leverer til kunder over hele landet. Tjenestene inkluderer også nettløsning for bestilling av trykksaker, samt lagerhold og distribusjon. 

Organisering av aktsomhetsvurderinger i bedriften

Aksjonærene i Norengros jobber tett med Norengros sentralt på rutiner, policy, oppfølging og alle aspekter rundt Åpenhetsloven. Sentralt ligger det overordnende ansvaret hos Drift og Bærekraftsdirektør Håkon Skjellevik-Heger.

Hos Erik Tanche Nilssen AS er hovedansvarlig for aktsomhetsvurderinger innkjøpssjef Else Jacobsen, e-post else.jacobsen@norengros.no

Aktsomhetsvurderinger

Hovedvekten av aksjonærenes omsetning i Norengros-kjeden består av salg av varer på sentrale avtaler med sentrale (felles) leverandører. Aktsomhetsvurdering av disse omfattes følgelig av Norengros AS sitt arbeid med åpenhetsloven.

Hver enkelt aksjonær sin lokale verdikjede er risikovurdert. Risikovurderingen er utført ut fra et vesentlighetsprinsipp som legger til grunn at hovedomsetningen ligger i kjeden og at det er her det hovedfokuset naturlig ligger. Lokal omsetning er gjennomgått ut fra kriteriene til OECD sin vurdering av vesentlig risiko/skade. Ikke all risiko/skade skal prioriteres som vesentlig. Vurderingen som legges til grunn er om det er risiko for alvorlig/grov skade, om det er risiko for mange skadelidende, eller om det er risiko for varig skade. Er det en av disse er det i seg selv nok, er det flere så må de hvert fall med.

Redegjørelse

Oversikt verdikjede

Den klart største andelen kommer gjennom sentrale avtaler som redegjort for i vedlegget. Så har vi egne leverandører og de er redegjort her.

Hos Erik Tanche Nilssen AS har vi foretatt kartlegging av alle vesentlige lokale leverandører. For engrosavdelingen er en vesentlig lokal leverandør en leverandør som ikke er avtaleleverandør med Norengros AS og hvor samlet kjøp siste 12 måneder overstiger kr. 50.000,-. Resultat av kartlegging, vurdering av risiko for negativ påvirkning/skade, samt kommentar om videre oppfølging/tiltak fremgår av tabellen nedenfor:

Leverandørnr. Levernadørnavn Land Produkttype Signert egenerklæring og Code of Conduct Risikovurdering Notat
12071 Leverandør Tyskland Kontor-/ skolemateriell JA lav
12147 Leverandør Norge Solskjerming NEI medium Manglende informasjon, purret CoC flere ganger/følges opp videre
12151 Leverandør Norge Møbler JA lav
12156 Leverandør Norge Møbler NEI medium Manglende informasjon, purret CoC flere ganger/følges opp videre
12416 Leverandør Norge Industrilim JA lav
24439 Leverandør Tyskland Medisinsk utstyr NEI lav Manglende informasjon, purret CoC flere ganger/følges opp videre
28013 Leverandør Norge Medisinsk utstyr JA medium Medisinsk utstyr produsert i 3. land
28033 Leverandør Danmark Møbler JA lav
29640 Leverandør Norge Emballasje JA lav
755378 Leverandør Nederland Kaffemaskiner JA lav
755441 Leverandør Sverige Drikkevannsløsninger JA lav
782522 Leverandør Nederland Emballasje JA lav
917898 Leverandør Norge Hjertestartere JA lav
924361 Leverandør Norge Kaffe JA lav

For grafisk avdeling kartlegges leverandører slik at vi i sum kartlegger 90% av samlet innkjøp til avdelingen. Arbeidet er igangsatt og fullføres i Q3 2024. Resultat av kartlegging, vurdering av risiko for negativ påvirkning/skade, samt kommentar om videre oppfølging/tiltak legges til i redegjørelsen så snart det er klart.

For sentrale leverandører legger vi Norengros AS sin risikovurdering og tilhørende tiltak til grunn.

Signert av styret i Erik Tanche Nilssen AS 26.06.2024