Redegjørelse rapporteringsåret 2023 - Norengros AS

Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.

Redegjørelse rapporteringsåret 2022 for Norengros AS og Norengros aksjonærer.

Til lesere av rapporten

FN's bærekraftmål, illustrert gjennom 17 punkter
1) Utrydde fattigdom, 2) Utrydde sult, 3) God helse, 4) God utdanning, 5) Likestilling mellom kjønnene, 6) Rent vann og gode sanitærforhold, 7) Ren energi for alle, 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9) Innovasjon og infrastruktur, 10) Mindre ulikhet, 11) Bærekraftig byer og samfunn, 12) Ansvarlig forbruk og produksjon, 13) Stoppe klimaendringene, 14) Live under vann, 15) Liv på land, 16) Fred og rettferdighet, 17) Samarbeid for å nå målene. 

Næringslivet og offentlig sektor har stor påvirkning på mennesker, samfunn, miljø, klima og dyr og kan både bidra positivt til utvikling, men også medvirke negativt og forårsake skade. Virksomheter har derfor en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål og Parisavtalens 1,5 graders mål.

Denne rapporten kan brukes som redegjørelse etter åpenhetsloven, men rapporten favner bredere med klima og miljø, sirkulærøkonomi og antikorrupsjon. Våre medlemmer er forpliktet til å jobbe med aktsomhetsvurderinger og årlig rapportere på arbeidet. Medlemmer i Etisk handel Norge som er på Basisnivå1 oppfyller også åpenhetslovens aktsomhetsvurderingsplikt, og delvis informasjonsplikten.

OECDs begrep Responsible Business Conduct er det vi i Etisk handel Norge kaller for bærekraftig forretningspraksis. Den systematiske innsatsen virksomheter gjør for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning, samt rette opp skade for mennesker, dyr, samfunn og miljø – kalles aktsomhetsvurderinger (due diligence). Virksomheter over en viss størrelse er gjennom åpenhetsloven pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter. Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, er av norske myndigheter forventet å gjøre aktsomhetsvurderinger også på samfunn, miljø og dyr og etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette gjelder både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner.

Etisk handel Norges prinsipper (vår Code of Conduct) for bærekraftig forretningspraksis dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Rapporten viser åpenhet om hvordan virksomheten arbeider med aktsomhetsvurderinger i tråd med UNGP og OECDs retningslinjer. Alle medlemsrapportene gjøres offentlig tilgjengelig på Etisk handel Norges hjemmesider.

Heidi Furustøl
Daglig leder

Etisk handel Norge

Aktsomhetsvurderinger

Denne rapporten er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter. Denne rapporten er delt inn i kapitler basert på denne modellen.

Forord av daglig leder

Norengros stiller seg bak Etisk handel Norges formål; “…å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering”. Etisk handel Norge sitt formål samsvarer med hvordan vi som distributør ønsker å ta vårt samfunnsansvar på alvor. Norengros ser på Etisk handel Norge som en viktig samarbeidspartner for å sikre at vi ivaretar vårt samfunnsansvar i hele vår verdikjede.

Norengros, som en stor og landsdekkende leverandør til både offentlig og privat sektor over hele landet, ønsker å være vårt ansvar bevisst og vise vei for andre handelsbedrifter i Norge gjennom konkrete tiltak og oppfølging.

I 2023 lanserte Norengros en klimaplan frem mot 2030. Klimaplanen er en tydelig forpliktelse på kjedens prioriteringer de neste årene.

Arbeidet med kjedens dobbelt vesentlighetsanalyse har gjennom året gitt økt innsikt i hvordan Norengros påvirker omgivelsene vi opererer i og hvordan vi som selskap påvirkes finansielt av omverdenen. Gjennom strategisk innsikt identifiseres og adresseres muligheter og risiko som gir input til både våre aktsomhetsvurderinger og til videre strategisk arbeid for kjeden.

«Det skal være trygt å handle hos Norengros!»

Hanne Martine Vedeler 
Kjededirektør

Nøkkelinformasjon om bedriften og leverandørkjeden

Nøkkelinformasjon om bedriften

Navn på bedriften

Norengros AS og Norengros aksjonærer


Adresse hovedkontor

Fyrstikkalleen 3A, 0661 Oslo


Viktigste merker, produkter og tjenester

Forbruksvarer


Beskrivelse av bedriftens struktur

Norengros består av 15 medlems-grossister, med hver sitt lokale fullsortimentslager spredt over Norge. Fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Norengros eies av våre medlemmer, hvorav 12 eier like stor andel hver. Norengros kjedekontor ligger i Oslo, og driftes som et nullprofitt foretak. Funksjonen til Norengros kjedekontor er å tilrettelegge og forene arbeidsoppgaver som gir medlemmene konkurransekraft, og en mer effektiv og standardisert drift.


Omsetning i rapporteringsåret (NOK)

5 450 000 000


Antall ansatte

1 296


Er virksomheten omfattet av åpenhetsloven?

Ja


Vesentlige organisatoriske endringer siden forrige rapportering

Norengros AS har de samme ressursene som er relativt sett likt organisert som ved rapportering for 2022.


Navn, tittel for kontaktperson for rapporten

Håkon Skjellevik-Heger, Drift- og Bærekraftdirektør


E-post adresse for kontaktperson for rapporten

hakon.skjellevik‑heger@norengros.no

Informasjon om leverandørkjeden

Generell beskrivelse av bedriftens innkjøpsmodell og leverandørkjede

Innkjøpspraksisen i Norengros i dag er et resultat av systematisk jobbing over mange år.

Norengros har som mål å være en konkurransedyktig, leveringsdyktig, innovativ, etisk og bærekraftig samarbeidspartner. Samtidig jobber vi helhetlig gjennom verdikjeden for å hjelpe våre kunder å nå sine mål på disse områdene. Vi går aldri på kompromiss med våre etiske retningslinjer og vektlegger disse høyt i valg av leverandører. I forkant av et samarbeid må leverandørene signere på vårt egenerklæringsskjema hvor Norengros Code of Conduct (CoC) - som bygger på ILO konvensjonen - er et av punktene.

Vi har siden 2010 vært medlem av Etisk Handel Norge og samarbeider med dem om å utvikle våre Etiske retningslinjer og vårt arbeide på etisk handel. Dette for å kunne opptre i tråd med det til enhver tid gjelden regelverk og gjerne også være i forkant av det. Vi benytter OECD modellen til aktsomhetsvurdering av våre leverandører. Som en del av dette utfører vi årlig en Factlines undersøkelse med våre sentrale leverandører. I tillegg benytter vi både 3 parts revisjoner og gjør våre egne revisjoner på utvalgte leverandører.


Antall leverandører som bedriften har hatt kommersielle relasjoner med i rapporteringsåret

267


Kommentar til antall leverandører

Antallet leverandører er relativt stabilt, enkelte faller fra og enkelte kommer til. Majoriteten av leverandørene har vært leverandør til Norengros gjennom mange år. Norengros AS har i tillegg overtatt utvalgte leverandører fra lokale grossister til fordel for medlemmene i kjeden.


Type innkjøp/ leverandørforhold

Helt/delvis egeneid produksjon

Innkjøp direkte fra produsent

Innkjøp via agent/ mellomledd/ importør/ merkevareleverandører

Annet

Gjelder nivå 1 (tier 1).

Liste over førsteleddsprodusenter per land

Land Antall førsteleddsprodusenter
Australia 6
Bangladesh 4
Belgia 37
Bosnia-Hercegovina 3
Brasil 5
Canada 18
Colombia 2
Costa Rica 5
Danmark 77
Den Dominikanske Republikk 3
El Salvador 2
Estland 20
Filippinene 5
Finland 50
De Forente Arabiske Emirater 2
Frankrike 70
Georgia 1
Hong Kong 3
India 21
Indonesia 22
Irland 19
Israel 5
Italia 81
Japan 33
Kambodsja 2
Kina 142
Kiribati 2
Kroatia 5
Latvia 7
Litauen 15
Luxemburg 2
Malaysia 35
Malta 4
Mexico 37
Nederland 68
Norge 129
Pakistan 16
Polen 77
Portugal 15
Puerto Rico 1
Romania 9
Serbia 3
Singapore 8
Slovakia 22
Slovenia 6
Spania 45
Sri Lanka 3
Storbritannia 92
Sveits 45
Sverige 127
Sør-Afrika 5
Sør-Korea 17
Taiwan 33
Thailand 20
Tsjekkia 33
Tunisia 5
Turks og Caicosøyene 1
Tyrkia 25
Tyskland 140
Ukrania 5
Ungarn 23
USA 90
Vietnam 24
Østerrike 27
Benin 1
Bonaire, Saint Eustatius og Saba 1
Bulgaria 4
Kapp Verde 1
Jordan 1
Liechtenstein 1
Malawi 1
Marokko 2
Peru 2
Sierra Leone 2
Swaziland 2

Oppgi antall arbeidere hos førsteleddsprodusenter som bedriften har oversikt over, og hvor mange produsenter dette er basert på.

Antall arbeidere


Antall produsenter dette er basert på


Kommentar til antall arbeidere

Norengros AS har ikke spurt våre leverandører om antall arbeidere per produksjonssted.


Viktigste innsatsfaktorer/råvarer for produkter eller tjenester og geografi

Materiale Land
Papir Tyskland, Finland, Sverige
Nitril/latex Kina, Malaysia
Kaffe Globalt
Plast Globalt
Kjemiske produkter (til renholdsindustrien) Globalt

Alle varer som selges i Norengros har opprinnelsesland. Dette er synligjort for kunden i vår nettbutikk, eller via kundeservice.


Er virksomheten leverandør til offentlig sektor?

Ja

Mål og fremdrift

Prosessmål og fremdrift i rapporteringsåret

1

Mål:
Videreutvikle Norengros i tråd med Åpenhetslovens intensjoner.
Status:
Verktøy for håndtering av Åpenhetsloven / OECD-modellen er etablert og igangsatt i alle kjedens selskaper og rapportert i forbindelse med hvert enkelt selskaps årsberetning i 2023. Videreutvikles i 2024.

2

Mål:
Ytterligere styrke vår posisjon på bærekraft i vår bransje.
Status:
En tydelig klimaplan er etablert med tiltak for å redusere utslipp i hele verdikjeden Startet forberedelser til å rapportere på bærekraft ihht CSRD

3

Mål:
Fortsatt være en tydelig premissgiver ifbm anbud bakover og fremover i verdikjeden, både i privat og offentlig sektor.
Status:
Norengros jobber aktivt med både anbud bakover og fremover i verdikjeden og har gjennom 2023 ivaretatt miljøasepkter, bærekraftsmål og økonomiske parametere.

4

Mål:
Videre fokus og revisjon av leverandører/produsenter for å opprettholde fokus på arbeiderenes vilkår (lønn, levelønn, HMS og tvangsarbeid).
Status:
Norengros har gjennomført ni revisjoner i egen regi i Norge, Tyskland og Kina. I tillegg har vi i stor grad benyttet oss av 3.parts revisjoner som feks. BCSI. Alle nye leverandører har i forbindelse med nye kontrakter fylt ut og signert sin Egenevaluering der de sikrer egen verdikjede. Risikovurdering på alle sentrale leverandører er gjennomført i Factlines som er et verktøy for vurdering av risiko på leverandørnivå.

5

Mål:
Videre fokus og revisjon av leverandør/produsent for å avdekke evt tvangsarbeid av minoritetsbefolkning (Urigurer).
Status:
De syv gjennomførte revisjonene i Kina var i et område som ikke er så presset ifht behandling av utsatte minoriteter, så ingen avvik funnet ifbm dette.

Mål for kommende år

 1. Videreutvikle Norengros i tråd med Åpenhetslovens intensjoner.
 2. Vi skal jobbe etter ny klimaplan og innfri på reduksjonsmål Vi skal tilpasse oss kommende krav i CSRD.
 3. Fortsatt være en tydelig premissgiver ifbm anbud bakover og fremover i verdikjeden, både i privat og offentlig sektor.
 4. Videre fokus og revisjon av leverandører/produsenter for å opprettholde fokus på arbeiderenes vilkår (lønn, levelønn, HMS, sosial inkluderingsrett, tvangsarbeid av minoriteter osv).
 5. Videre fokus og revisjon av leverandør/produsent for å avdekke levelønnsvilkår og sosial inkludering.
Innpakkede gaver med diverse julepapir

1. Forankring av bærekraft i virksomheten

Forankring av ansvarlighet knyttet til bærekraftig forretningspraksis i virksomheten handler om å ha strategier, planer, relevante policyer og retningslinjer for aktsomhetsvurderinger som er vedtatt av ledelsen. Disse bør omfatte hele virksomheten, samt virksomhetens leverandørkjede og forretningsforbindelser. Effektive styringssystemer for implementering er en forutsetning for å lykkes, og arbeidet med aktsomhetsvurderinger bør være en integrert del av virksomhetens forretningsdrift. Tydelige forventninger fra toppledelsen, samt tydelig plassering av ansvar innad i virksomheten for implementering av de ulike delene av aktsomhetsvurderinger er viktig. Alle involverte må vite hva de skal gjøre. Åpenhet om forpliktelser virksomheten har til seg selv, utfordringer de står overfor og hvordan dette håndteres, er vesentlig.

1.A Policy* for egen virksomhet

1.A.1 Lenke til offentlig tilgjengelig policy for egen virksomhet

https://www.norengros.no/etiske‑retningslinjer


1.A.2 Hva sier virksomheten offentlig om sine forpliktelser til å respektere mennesker, dyr, samfunn, miljø og klima?

Norengros rapporterer åpen om sine forpliktelser til å respektere mennesker, dyr, samfunn, miljø og klima på egne nettsider. Her er informasjon om bærekraftstrategien, hvordan vi jobber med Etisk handel og Åpenhetsloven tilgjengelig . Vi jobber for FNs bærekraftmål, med spesielt fokus på 8, 12, 13 og 17. Det er her Norengros har størst mulighet til å bidra, men berører i tillegg andre mål. Norengros har utgitt bærekraftsrapporter årlig siden 2019.

Norengros` etiske retningslinjer er styrende for vårt arbeid. Etisk handel Norge prosesser og prosedyrer er innlemmet i interne kvalitetsstyrings - systemer og prosesser. Dette er en sentral del av hva som kommuniseres til våre kunder og leverandører. I tillegg blir vi årlig revidert av flere av våre større kunder som vil sikre at vi er en trygg og transparent leverandør.


1.A.3 Hvordan er policy for egen virksomhet blitt utviklet og forankret?

Norengros arbeid med aktsomhetsvurderinger er forankret i styret og hos ledergruppe og de mottar jevnlig rapportering. Ansvars- og oppgavefordeling innen aktsomhetsvurderinger og arbeidet med en forsvarlig verdikjede er godt forankret. Norengros styre, ledelse og ansatte stiller seg helt fullt og helt bak prinsippene for god forretningspraksis og åpenhet om ansvar.

Policyen for egen virksomhet er utviklet i samarbeid med Etisk handel. Åpenhetsloven og samarbeidet med Etisk handel Norge styrker og videreutvikler policyen.

Norengros benytter Factlines som verktøy for håndtering og oppfølging ifbm aktsomhetsvurderinger.

Code of Conduct (CoC) er vår grunnleggende policy. Denne er basert på ILO-konvensjonen og forankret i styret i Norengros. Oppdateringer av denne gjennomføres blant annet ihht endringer i ILO-konvensjonen. CoC oppdateres jevnlig og ved behov slik at denne til enhver tid er relevant. Endringer godkjennes av styret i Norengros. Drift- og Bærekraftsdirektør har det overordnede ansvaret i kjeden.

Både Norengros’ arbeid med etisk handel og CoC er forankret og kommunisert til organisasjonen. De ansatte som berøres av tematikken får nødvendig opplæring. På vår interne Bærekraftsskole er relevant materiell samlet og tilgjengelig for alle ansatte. Her ligger det også e-læringskurs på ulike tema innen bærekraft.

Norengros har strenge krav til vår egen virksomhet og til våre samarbeidspartnere. Alle leverandører får innføring om arbeidet i forkant av inngåelse av en samarbeidsavtale. Alle leverandøravtaler i Norengros inkluderer juridiske betingelser og forventninger til etisk handel. Potensielt nye leverandører og samarbeidspartnere prekvalifiseres og bekrefter nødvendig informasjon helt ned på artikkelnivå. Alle leverandører signerer på vår CoC og vår egenerklæring i forbindelse med avtaleinngåelsen. Leverandøren bekrefter i egenerklæringen at de ivaretar etisk handel bakover i sin egen verdikjede, og å være behjelpelig med dokumentasjon ved behov.

I nye og reforhandlede kontrakter fra og med høsten 2023, forplikter Leverandøren seg til følgende: Leverandøren skal jobbe aktivt for å redusere risikoen for brudd på fundamentale menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i forbindelse med tilvirkningen og leveringen av leveransen. Leverandøren skal løpende vurdere risiko tilknyttet brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos eventuelle underleverandører som benyttes i leveransen til Norengros. Risikoen skal søkes redusert ved forholdsmessige og adekvate tiltak.

Hvis leverandøren avdekker kritikkverdige forhold inkludert brudd på anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter i eget selskap, i sin leverandørkjede, eller hos sine forretningspartnere, skal Norengros varsles innen rimelig tid.

1.B Organisering og internkommunikasjon

1.B.1 Hvordan er arbeidet med aktsomhetsvurderinger organisert i virksomheten, forankret i interne retningslinjer og rutiner og hvorfor?

Norengros har en hensiktsmessig organisering. Norengros oppbygning med kjedekontor og lokale grossister krever en organisering med tydelig og klar forankring i Norengros styre. Styrebeslutninger gjelder hele kjeden og legger føringer og stiller absolutte krav til utførelse. Dokumenter og policyer revideres jevnlig, tilgjengeliggjøres på relevante interne plattformer, legges ut på nettsider med norsk og engelsk språk. Ulike faggrupper bidrar inn med tilbakespill. Gjennom forpliktende medlemskap i relevante organisasjoner og en fremoverlent posisjon i markedet, så sørger vi for å være relevante, oppdaterte og markedsledende på etisk handel.

Drift- og Bærekraftsdirektør har det overordnede ansvaret for etisk handel/CSR, og har ansvar for rapportering til ledelsen og styret i Norengros. Fra Drift- og bærekraftsdirektør følger rapporteringslinjene til Leder for prosjekt og bærekraft som ivaretar aktsomhetsvurderinger inn i Norengros sin bærekraftsgruppe. Det er Innkjøp og Supply Chain som aktivt sikrer aktsomhetsvurderinger på sentrale leverandører bakover i verdikjeden.

Det er Drifts- og Bærekraftsdirektør og Kategori- og Innkjøpsdirektør sammen som er ansvarlig for opplæring i aktsomhetsvurdering og tilgjengeliggjøring av verktøy ut i kjeden. Aktsomhetsvurderinger er dermed ivaretatt i Norengros sin ledelse og styre.


1.B.2 Hvordan blir betydningen av virksomhetens aktsomhetsvurderinger konkretisert og tydeliggjort for de ansatte gjennom stillingsbeskrivelse (eller lignende), arbeidsoppgaver og incentivordninger?

Som Norges største leverandør innen forbruksmateriell går vi foran med et godt eksempel, og tar tematikken på alvor. Ansvar er definert i organisasjonskart og stillingsbeskrivelser. Ansatte får regelmessig informasjon i personalmøter o.l. Det finnes også egne informasjonsområder på intranett som “Bærekraftskolen”, hvor informasjon relatert til tematikk er samlet. De personene som har ansvar for deler av arbeidet, har fått ytterligere opplæring om hvordan håndtere arbeidsoppgavene og hva det innebærer. Det er sterk intern drivkraft i Norengros for å jobbe aktivt med bærekraft. Dette er en viktig del av Norengros sitt DNA.

Norengros` bærekraftgruppe arbeider med tematikken på vegne av Norengros. Alle ansatte som utfører aktsomhetsvurderinger har tilgang til opplæring i metoden og hvordan benytte verktøyet Factlines.


1.B.3 Hvordan sikres det at relevante ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre arbeidet med aktsomhetsvurderinger?

Kompetanse hos våre ansatte er helt sentralt i å tilrettelegge og ruste egen organisasjon for å jobbe aktivt med å forstå, stanse, forbygge og avbøte negativ påvirkning. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger i Norengros, har utviklet seg gjennom mange år i samarbeid med Etisk handel Norge. Vi har derfor arbeidet med OECD-modellen i flere år før denne ble ivaretatt gjennom Åpenhetsloven. Vi sikrer kompetanse og fokus i hele organisasjonen gjennom årlig kick-off for selgere, månedlig innkjøpsmøte, fagsamlinger inkludert ukentlig kategoritime, sentrale og lokale møter internt i Norengros, e-læringskurs, eksterne kurs for videreutvikling, samt deltagelse i forskjellige foraer som feks NHOs bærekraftsgruppe og lokale klimapartnere. I tillegg har vi en egen side på Bærekraftsskolen på intranett hvor all informasjon er tilgjengelig for alle ansatte. Ut fra alt materiell som er tilegnet og gjennomgått, har Norengros utviklet vår metode/rammeverk som sikrer gjennomføring av aktsomhetsvurderingene.

1.C. Planer og ressurser

1.C.1 Hvordan er virksomhetens forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn, dyr og miljø forankret i virksomhetens strategier og handlingsplaner?

Forankring strategi

Bærekraft er forankret i Norengros sin overordnede strategi som en viktig verdi. Vår ambisjon er å væreen virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljø og samfunnet for øvrig og disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og atferd. Norengros skal være en ledende aktør på bærekraft innenfor vår bransje på tross av et marked i stadig endring. Årlige kundeundersøkelser gjør at vi kan følge status.

Vi har 5 overordnede områder det er viktig å jobbe med for å nå målene og sette tydelige tiltak.

Strategi og lederskap

God forankring i ledelsen er avgjørende for at hele kjeden følger opp vår felles satsning på bærekraft. Bærekraft innebærer endring i alle arbeidsprosesser og øverste ledelse må legge til rette for ny læring. Vi skal ha en tydelig, ambisiøs og kommuniserbar strategi for miljø og bærekraft, som setter retning og er en ledestjerne for fremtidige avgjørelser i Norengros kjeden.

Internt DNA

Begrepet bærekraft skal være forankret i organisasjonen. «Bærekraftskolen» skal brukes som et internt ressurssenter for å øke kompetansen til ansatte i kjeden.

Posisjonering

Norengros skal ta markedets sterkeste posisjon på bærekraft. Målet vårt er å gjøre det så enkelt som mulig for kunden å velge de mest miljøvennlige alternativene – uansett behov, utfordring eller bransje. Vi har signert grønnvaskingsplakaten som forplikter oss å dokumentere alle “grønne” påstander i vår markedskommunikasjon.

Produkt og leverandør

Norengros skal gjennom målrettede tiltak øke andel salg av miljømerkede produkter, ta rollen som markedets ledende på «grønt sortiment», Norengros skal være premissgiver for bærekraft bakover i leverandørenes verdikjeder. Stille krav og forventninger og sikre stadig bedre kontroll med leverandørers verdikjede.

Egen drift

Vi skal jobbe systematisk med å redusere belastningen på miljøet og være bevisst vårt miljøansvar. Norengros skal føre klimaregnskap for restutslipp etter GHG protokoll. Egen klimaplan er forankret med konkrete mål og tiltak for å redusere utslipp i hele verdikjeden.

Forankring internt

I 2018 etablerte Norengros en egen bærekraftsgruppe bestående av dedikerte leder og ansatte på tvers av kjeden. Gruppen jobber tett med ledergruppen og opp mot styret og bidrar til å sette kursen for bærekraftsarbeidet i Norengros. Kjeden har videre etablert gruppen “Bærekraft i praksis” som er en ytterligere forsterkning med lokale representanter som skal bidra til å utvikle og gjennomføre bærekraftsarbeidet i kjeden.

Det er bærekraftgruppen i Norengros som arbeider med og reviderer handlingsplaner. Bærekraftgruppen innvolverer relevante avdelinger, holder fagsamlinger og legger tilrette for opplæring. Drift- og Bærekraftsdirektør rapporterer jevnlig til øverste ledelse i kjeden.

Forankring i FNs bærekraftsmål

Norengros sin bærekraftstrategi underbygges av FNs bærekraftsmål. Som en stor leverandør i Norge på forbruksvarer, møbler og tjenester har vi påvirkningsmuligheter på flere områder. Vi fokuserer spesielt på FNs bærekraftsmål nr. 8, 12, 13 og 17

FN mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Norengros jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandør - kjeder. Dette gjør vi i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere.

FN mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Norengros vil stimulere våre leverandører til å miljøtilpasse egen virksomhet og produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.

FN mål 13: Stoppe klimaendringene

Klimaendringer er en av menneskehetens største utfordringer. Begrepet klimanøytralitet er kontroversielt og scope 3 har blitt et betydelig fokusområde. Norengros skal ta sin del av ansvaret og har både en mulighet og et ansvar til å påvirke kunder og leverandører til å gjøre de nødvendige endringer til mer klimavennlig forbruk og produksjon. Norengros har en tydelig klimaplan med mål og tiltak for å sikre gjennomføring av reduksjonsmålene.

FN mål 17: Samarbeid for å nå målene

Ingen blir god alene. For å lykkes med vårt bærekraftarbeid og den omstilling det betyr for vår virksomhet er samarbeid et viktig suksesskriterium. Vi ønsker å utvikle oss i tråd med markedet og er åpne for nye samarbeidspartene både innenfor egen verdikjede og i andre nettverk. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap

Forankring gjennom etisk handel og forpliktende medlemskap

Norengros stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon. Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og åpenhetsloven er godt forankret i vår ledelse og vårt styre. Norengros har Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetsloven. Det er en bekreftelse på at vi som virksomhet respekterer menneskerettigheter og jobber for å skape gode arbeidsforhold for oss selv, og for vår leverandørkjede.

Som mangeårig medlem av Etisk Handel Norge er OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger – for å fremme et ansvarlig næringsliv – er en innarbeidet metodikk på hvordan vi jobber i vår leverandørkjede.

Norengros har meldt seg inn i UN Global Compact og forplikter seg gjennom dette til ytterligere transparens og rapportering.

Forankring i handlingsplaner

Norengros velger ut enkelte mål basert på egne vurderinger og i samråd med IEH som vi ønsker å ha et spesielt sterkt fokus på. Kriterier for valg er en samlet vurdering av hvor vi faktisk kan påvirke, hva vi faktisk klarer å måle, og i hvilken grad vår innsats kan utgjøre en forskjell for det enkelte mennesket i verdikjeden vi er en del av.

For 2023 har Norengros valgte vi å ha spesielt fokus på følgende områder og å fortsette å i dybden på blant annet:

Sosial inkludering (Videreført fra 2022)

Revisjoner av leverandører inkluderer arbeidernes sosiale forhold og ivareta arbeidernes inkluderingsrett avhengig av hvert enkelt lands lover og regler. Arbeidet sikres gjennom intervju av utvalgte arbeidere og er i tråd med anbefaling fra Etisk Handel.

Lønn/levelønn i vår verdikjede (Videreført fra 2022)

Vi erkjenner at vi til tider har begrenset påvirkningskraft, men ønsker ikke å slippe fokuset begge veier i verdikjeden.

Forankring gjennom strategisk og systematisk arbeid med risiko

Norengros har i 2023 gjennomført dobbelt vesentlighetsanalyse hvor vår påvirkning av omgivelsene er kartlagt, samt hvordan vi påvirkes finansielt av omverdenen. Arbeidet kartlegger muligheter og risiko i tillegg til nyttig informasjon som styrker vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i verdikjeden.

Arbeidet er veldig konkret, systematisk og risikobasert, og er en prosess som vil bidra inn mot neste strategiperiode.


1.C.2 Hvordan følges virksomhetens strategier og planer for å være ansvarlig og bærekraftig opp av ledelse og styre?

Ledelse og styret i Norengros følger jevnlig opp bærekraftsarbeidet i kjeden, både i form av rapportering, nye initiativer, oppfølging og etterlevelse av strategier, og andre tiltak for å sikre måloppnåelse i henhold til målsetninger beskrevet i 1.C.1.

 • Bærekraft er en sentral del av organisasjonens overordnede strategiplan for 2020-2025.

 • Det er satt av egne ressurser til å lede arbeidet på vegne av kjeden.

 • Ny klimaplan frem mot 2030 er utarbeidet for kjeden.

 • Det settes årlige KPI’er og det rapporteres og informeres regelmessig til øverste ledelse i kjeden, herunder styret i Norengros. Eksempel på en KPI er andel av kjedens omsetning bestående av miljømerkede varer innen en gitt periode.

1.D Partnerskap og samarbeid med forretningsforbindelser, spesielt leverandører

1.D.1 Hvordan tydeliggjør virksomheten viktigheten av ansvarlighet og bærekraft i møte med forretningsforbindelser, spesielt i leverandørkjeden?

Norengros gjennomgår Code of Conduct (CoC), våre utvalgte bærekraftsmål og egenerklæringsskjema med alle nye leverandører som del av innledning til samarbeidet. Vi gjennomgår denne punktvis for å forsikre at budskap/betydning er forstått. Norengros etterspør hvordan leverandør jobber med tematikken ovenfor sine underleverandører og gjerne i detalj om nødvendig. Vi formidler våre forventninger og hva som må være på plass før vi evt inngår et samarbeid. I forbindelse med anbud så prekvalifiserer vi potensielle, nye leverandører ved utsending av CoC og egenerklæringsskjema.

Norengros setter krav til at alle våre avtale-leverandører har fylt ut vårt egenerklæringsskjema i forbindelse med avtaleinngåelse. I forbindelse med oppdatering av egenerklæringen, krever vi nytt dokument fra alle leverandører. Egenerklæringen inkluderer blant annet: De ti prinsippene i FNs Global Compact, CSR strategi og etiske retningslinjer, kartlegging av leverandørstatus og produksjonsland, leverandørenes egenvurdering av risiko i land de gjør innkjøp fra (tier 2-3), styringssystemer og sertifiseringer, matsvindel, arbeiderrettigheter, miljø, dyrevelferd, EU direktiver m.m.

Norengros satte bærekraft og transparens i fokus ifbm med et leverandørwebinar i november 2023. Her deltok alle våre sentrale norske leverandører. Krav, forutsetninger og forventninger ble tydeliggjort ved en utsendelse av hva leverandøren må sikre i egen verdikjede.

For leverandører med produksjon i risikoland, ber vi om 3.parts sertifiseringer for å sikre arbeidernes rettigheter i vår verdikjede.

Vi benytter vesentlighetsprisnsippet fra OECD-modellen inn i vår risikokartlegging.

Indikator

Andel av bedriftens leverandører som har akseptert retningslinjer for leverandører

2023

2022

2021

Alle leverandører må akseptere Norengros CoC, eller ha en tilsvarende eller bedre CoC selv for at vi kan inngå et samarbeid. Dersom leverandør ønsker å benytte sin egen CoC, har Norengros prosedyre om å gjennomgå leverandørs CoC og vurdere denne som tilsvarende eller bedre enn vår egen.


Andel leverandører i risikofylte leverandørkjeder som er kartlagt

2023

2022

2021

Alle leverandører signerer på CoC og fyller sin egenerklæring i forbindelse med ny kontraktsinngåelse. Vi oppdaterer alle egenerklæringer med eksisterende avtaleleverandører ved behov. I 2023 sendte vi ut Factlinesundersøkelse til 211 leverandører.


Andel av bedriftens leverandører som bedriften har hatt forretningsforhold med i mer enn tre år

2023

2022

2021

Norengros har lange forretningsforhold med sine leverandører og har tro på denne strategien.

Det er liten grad av utskifting i leverandørporteføljen. Det vi ser av nye leverandører er inn til nye anbud. Det er en leverandør som har meldt oppbud i 2023.


Andel leverandørbetalinger i rapporteringsåret som er utført i tide

2023

2022

2021

Det er viktig for Norengros å være en god og sikker samarbeidspartner. Vi er opptatt av å være redelige, og betale ihht avtalte betingelser for å sikre leverandørens likviditet og dermed lønnsutbetaling.

Andel svar på Factlines undersøkelsen

2023

2022

Arbeidet med Factlinesundersøkelsen viser at ikke alle leverandører prioriterer å svare på undersøkelsen, men stadige påminnelser og kommuniserte forventinger fra Norengros, gjør at andel svar gikk opp fra 2022 til 2023.

Bærekraftsscore for Factlinesundersøkelsen

2023: 84
2022:
 83

I 2022 ble to leverandører klassifisert med høy risiko, i 2023 var tallet fire. De aktuelle leverandørene utgjør 0,3% av Norengros omsetning.

Leverandørene får sin risikoscore ut fra en kombinasjon av landrisiko og verdikjederisiko. Norengros gjør egne vurderinger av leverandørereverandører. Det er et mål om å få ned risiko knyttet til leverandører.

To av de fire aktuelle leverandørene utgjør står for hovedvekten av den aktuelle omsetningen.

De to leverandørene er henholdsvis «Diagnostika» og «Novadan», med varer fra hovedsakelig Danmark, Norge, Tyskland og Kina.

I 2022 var det 18 leverandører som ble klassifisert med medium risiko, mens i 2023 var dette tallet nede i 14.

1.E Erfaringer og endringer

1.E.1 Hvilke erfaringer har virksomheten gjort seg om arbeidet med bærekraftig forretningspraksis i rapporteringsåret, og hva har endret seg som et resultat av dette?

Norengros har vært medlem av EHN siden 2010 og har hele tiden jobbet systematisk for å forbedre egne prosesser og rutiner for oppfølging av vårt samfunnsansvar. Basert på erfaringer og tett dialog med EHN er eksisterende prosedyrer revidert og fornyet, samt nye prosedyrer kommet til, slik at vi til enhver tid står best mulig rustet til å håndtere saker mer effektiv i fremtiden. Eksterne kilder er i større grad tatt i bruk ved risikokartlegging, samt andre målekriterier som er relevant i arbeidet.

Norengros har utviklet egne maler for oppfølging/audit på fabrikker og bruker disse systematisk. Norengros benytter seg også av 3.parts revisjoner (BSCI, SMETA osv) og følger også opp disse. Vår representant i Kina har fått grundig opplæring i å følge opp fabrikker i Kina med tanke på etisk handel og de krav Norengros stiller. Han har også fått veiledning i hvordan sette opp forbedringsforslag og håndteringen av disse. Alt skjer i samarbeid med ansatte ved kjedekontoret, og ble i 2023 oppdatert ifbm revisjoner i Kina.

Norengros har de siste årene jobbet proaktivt med å tydeliggjøre og forbedre arbeidet med bærekraftig forretningspraksis. I 2023 har vi oppdatert egenerklæringen og avtalemal for leverandører, gjennomført egne revisjoner, opprettet rutine for stikkprøvekontroll og hatt opplæring internt, samt tydeliggjort forventninger og krav til våre leverandører. Det er også et stort engasjement ang kvalitetssikring på lokale varer hos våre medlemmer.

Norengros deltar i flere forum hvor bransjen samles for å diskutere felles utfordringer. Direktør for drift- og bærekraft deltar aktivt inn i NHO sitt bærekraftsråd for handelsnæringen, og er invitert med komiteen for utarbeidelse av ny ISO-standard for bærekraftsledelse.

Norengros er i front med å tilegne seg ny kunnskap som kan være til hjelp i videre arbeid med etisk handel. Vi deltar ofte på kurs/workshops i regi av EHN med tematikk som er relevant i det daglige arbeidet. Samtidig er det viktig å heve grunnleggende forståelse om bærekraftig forretningspraksis i hele organisasjonen. E- læringskurs, intranett og den interne samarbeidsplattformen Workplace brukes aktivt for deling av kunnskap.

Frokostbord med fine bakevarer, mest sannsynlig på et hotel eller serveringssted

2. Kartlegging av virksomhetens påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø

Fastsette fokus for rapporten

Kartlegging handler om å identifisere virksomhetens risiko for, og faktiske negative påvirkning/ skade, på mennesker, dyr, samfunn og miljø, inkludert i leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser. Det handler om å først danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere mest vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging og håndtering av funn. Hvordan virksomheten er involvert i eventuell negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø, er sentralt for å avgjøre riktig respons og tiltak. Involvering av interessenter, spesielt påvirkede parter, er sentralt i kartleggingsarbeidet, så vel som i tiltak for å håndtere utfordringene på en god måte.

2.A Kartlegging og prioritering

Prioritert negativ påvirkning/skade for mennesker, dyr, samfunn og miljø

Å prioritere en eller flere risikoområder på bakgrunn av alvorlighetsgrad, betyr ikke at noen risiko er viktigere enn andre, eller at virksomheter ikke gjør noen med annen risiko, men at det som har størst negativ påvirkning prioriteres først. Kartlegging og prioritering er en kontinuerlig prosess.


2.A.1 List opp virksomhetens faktiske negative konsekvenser og/eller prioriterte vesentlig risiko for negativ påvirkning/skade på mennesker, dyr, samfunn og miljø. Merk at de prioriterte risikoene dere lister opp i tabellen under vil bli overført til trinn 3 av denne rapporten, hvor dere vil bli bedt om å besvare hvordan dere arbeider med å stanse, forebygge eller redusere den negative påvirkningen.

Prioritert negativ påvirkning / skade Relatert tema Geografi
Lønn/ leve lønn Fagorganisering og kollektive forhandlinger, Helse, miljø og sikkerhet, Lønn , Regulære ansettelser Marginaliserte befolkningsgrupper Kina
Gode arbeidsforhold og miljøhensyn i verdikjeden Tvangsarbeid, Fagorganisering og kollektive forhandlinger, Barnearbeid, Helse, miljø og sikkerhet, Lønn, Arbeidstid, Regulære ansettelser, Marginaliserte befolkningsgrupper, Miljø, Utslipp, Avfall, Vann, Materialbruk Globalt, Kina
Sikker verdikjede og korrekt produkt ihht spesifikasjon Helse, miljø og sikkerhet, Miljø, Materialbruk Globalt
Transparent verdikjede for å sikre at Norengros forblir en premissgiver Tvangsarbeid, Fagorganisering og kollektive forhandlinger, Barnearbeid, Diskriminering, Brutal behandling, Helse, miljø og sikkerhet, Lønn, Arbeidstid, Regulære ansettelser, Marginaliserte befolkningsgrupper, Miljø, Korrupsjon, Dyrevelferd, Utslipp, Drivhusgasser, Energi, Avfall, Vann, Materialbruk Globalt
Klima Helse, miljø og sikkerhet, Miljø, Dyrevelferd, Utslipp, Energi, Avfall , Vann, Materialbruk Globalt

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for, eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Norengros kartlegger risiko med hver enkelt leverandør gjennom signering av leverandøravtale, egenerklæring og CoC. I tillegg sender vi årlig ut Factlines undersøkelse til leverandørerne, og følger opp sertifiseringer og revisjoner (fysisk, video og 3. parts revisjoner). Vi tar i tillegg for oss Global Impact sine ti prinsipper i forbindelse med vurdering av risiko per produksjonsland.

Vi, har i samråd med Etisk handel, valgt å sette søkelys på lønn og levelønn, samt maginaliserte befolkningsgrupper i Kina.

Norengros har startet arbeidet med å utføre en dobbel vesentlighetsanalyse. Vi har kartlagt bedriftens verdikjede og sett på hvilken påvirkning vi har på våre omgivelser samt hvilke risikoer og muligheter det finnes om kan påvirke Norengros finansielt. Norengros vil våren 2024 sluttføre av vår analyse og bruke denne som grunnlag til fremtidig rapportering og retning for bærekraftsarbeidet vårt.

Begrunnelse for hvorfor disse utfordringene er prioritert som mest vesentlige for mennesker, dyr, samfunn og miljø

2.A.2 Beskriv: a) virksomhetens rutiner for kartlegging og identifisering av risiko og hvordan den negative påvirkningen/skaden ble identifisert og prioritert i denne perioden. b) eventuelle deler av virksomheten som ikke er dekket i denne rapporteringen (produktgrupper, egne produkter, avdelinger eller lignende) og hvorfor dere har valgt å ikke prioritere disse i det videre arbeidet; c) hvordan informasjon ble hentet inn, hvilke kilder som er benyttet og hvilke interessenter som er involvert/dere har snakket med; d) om det er identifisert områder eller tema hvor det er manglende informasjon for å danne seg et helhetlig bilde, og hvordan dere planlegger å gå frem for å få mer informasjon/håndtere dette.

Norengros er godt igang med å forberede seg til EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv (CSRD). Som et første skritt har vi gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Analysen baserer seg på rapporteringsstandarden “European Sustainability Reporting Standards” (ESRS) som er en del av EUs “Corporate Sustainability Reporting Directive ” (CSRD). ESRS viser hvilken informasjon og ESG-målinger vi skal rapportere på for å overholde CSRD. ESG (Environmental, Social and Governance) oversettes til norsk til miljø- , sosiale- og forretnings-etiske forhold.

Gjennom vårt langvarige fokus på etisk handel i verdikjeden og vært medlemskap med Etisk Handel Norge siden 2010 har vi systematisk - gjennom mange år - etablert S’en i ESG - det sosiale forholdet av verdikjeden - til en av Norengros viktigste byggeklosser i vårt interne DNA. Arbeidet med dobbelt vesentlighetsanalyse i året som har gått har ytterligere forsterket forståelsen og innsikten i hvordan vi påvirker omgivelsene og omgivelsene påvirker oss på dette feltet. I videre arbeid og utarbeidelse av handlingsplaner vil det være helt naturlig sett i lys av utviklingen av nytt rapporteringsmalverk at våre handlingsplaner bearbeides og tilpasses inn i et CSRD- rammeverk for å vise langsiktige og kortsiktige mål innenfor ESG, for slik å tydeliggjøre vårt dedikerte fokus og forpliktelser.

A) Norengros kartlegger og identifiserer risiko og prioriterer negativ påvirkning/skade:
 • Norengros jobber med en systematisk tilnærming og gjør aktsomhetsvurderinger etter vesentlighetsprinsippet.

 • Norengros benytter seg av flere metoder for kartlegging og identifisering av risiko og negativ påvirkning. Egenrapportering, oppfølging, tredjepartsrevisjoner, eksterne opplysningskilder og systematisk oppfølging av disse.

 • Risikogjennomgangen identifiserer høy risiko i flere land. Risikoene som er identifisert knytter seg blant annet til arbeidsrettigheter, barnearbeid, miljøpåvirkning og korrupsjon.

 • Norengros legger kriteriene til OECD som grunn for vår vurdering av vesentlig risiko/skade. Ikke all risiko/skade skal prioriteres som vesentlig. Vurderingen som legges til grunn er om det er risiko for alvorlig/grov skade, om det er risiko for mange skadelidende, eller om det er risiko for varig skade. Er det en av disse er det i seg selv nok, er det flere så må de hvert fall med

 • Norengros handler direkte eller indirekte fra over 120 leverandører bare i Kina, og prioriterer Kina i denne perioden. Siden dette er en verdensdel hvor folks arbeiderrettigheter anses å være under press ihht anerkjente kilder som www.ituc-csi.org og etter rådføring med Etisk Handel Norge, valgte vi i fjor å ha spesielt fokus på lønn/ levelønn og minoritets befolkning i Kina. Dette er et stort og viktig tema som det tar tid å få oversikt over og få til endring på. Vi valgte derfor å gjennomføre egne revisjoner i Kina i 2023. Revisjonene avdekket HMS, lønn og overtidsarbeid og sosiale forhold, i tillegg til produktenes beskaffenhet.

 • Retten til fri fagorganisering og lønn/ levelønn anses som grunnleggende for å sikre arbeiderenes rettigheter bakover i verdikjeden. Vi har tidligere hatt fokus på retten til fri fagorganisering, noe vi følger opp årlig i vår Factlines undersøkelse.

 • Identifiserte land og risikoer er de samme som i 2023 og Norengros jobber langsiktig og viderefører dette også i 2024.

  • Lønn/levelønn

  • Gode arbeidsforhold og miljøhensyn i verdikjeden

  • Sikker verdikjede og korrekt produkt ihht spesifikasjon

  • Transparent verdikjede for å sikre at Norengros forblir en premissgiver

Norengros startet høsten 2023 arbeidet med dobbel vesentlighet for å få en forståelse for hvordan vår forretningsmodell påvirker omgivelsene positivt og/eller negativt samtidig som vi ser på hvilke risiko og muligheter det vil gi oss med endringer i omgivelsene. I en vesentlighetsprosess er aktiviteter i egen verdikjede kartlagt i både hovedaktiviteter og underaktiviteter. Interessenter ble kartlagt både de som kan bli påvirket og de som er potensielt interessert i å lese om vårt arbeid. Potensiell påvirkning, risiko og muligheter innenfor egen drift og i verdikjeden er identifisert. Et viktig tema for samfunnet generelt og Norengros spesielt er klima. Interessenter vi har snakket med i dette arbeidet er i ressurspersoner innenfor kategori og innkjøp, supply chain, salg og marked.

B) Vesentlighetsvurdering og prioritering:

Norengros har en omfattende verdikjede med leverandører i over 50 land, og bruker flere ulike systemer og prosesser for å kartlegge og samle inn informasjon. Gjennom kontinuerlig kartlegging tilegner Norengros seg stadig mer kunnskap om faktisk og potensiell risiko, og tilpasser styringssystemer, retningslinjer, policyer og rutiner basert på funn og erfaring. Vi kartlegger risiko på land- og råvarenivå, i leverandørnettverk, på leverandørnivå, og i interne og eksterne prosesser. Risikoområder vurderes og prioriteres ut fra hva vi vurderer som mest vesentlig ut fra kriteriene vi legger til grunn.

Land- og råvarerisiko kartlegger vi gjennom flere uavhengige eksterne kilder som gir landet en score på definerte temaer som korrupsjon, barnearbeid, arbeidsrettigheter, miljø, slaveri, helse og sikkerhet, og dyrevelferd for å nevne noen. Score vektes og gir en totalsum som indikerer risiko knyttet opp til land.

Norengros vurderer all risiko men gjør ut fra en vesentlighetsvurdering en vurdering på hvilke land som skal følges opp ekstra. I ekstra oppfølging ligger det f.eks revisjoner på leverandører i disse landene, ekstra undersøkelser i Factlines med mer. Vurdering gjør vi ut fra faktisk score i risikooversikt, andel omsetning i landet, antall leverandører, eller andre vurderinger vi kommer frem til med eksterne samarbeidspartnere. Vi kan ikke følge opp alt, så vi må velge og prioritere ressurser og innsats ut fra hvor vi mener risiko er høyest ut fra de kriteriene vi har satt.

Denne perioden prioriterer vi ressurser og tiltak på ekstra oppfølging av kinesiske leverandører som beskrevet i punkt A. Kina scorer lavt på de fleste indikatorer i vår risikokartlegging, og krever ekstra innsats, spesielt da dette er et land vi har mange leverandører fra. Dette er en stor jobb som ble påbegynt forrige periode. Land som Indonesia, Malaysia, Pakistan og India er også land som slår høyt ut på risiko for brudd på arbeiderrettigheter, barnearbeid, miljøpåvirkning og korrupsjon, og som naturlig vil følges opp ekstra i fremtidige perioder. Vi understreker at prioritering av kinesiske leverandører i denne perioden på ingen måte går utover normal oppfølging av øvrige leverandører til kjeden.

C) Innhenting av informasjon:
 • Leverandørene svarer opp sin leverandørkjede og sitt arbeid innen etisk handel i egenrapportering, og dokumenterer sertifiseringer for håndtering i egen virksomhet og verdikjede. Norengros benytter seg av Factlines til dette formålet hvor vi innhenter informasjon om våre leverandører vedrørende deres arbeid innenfor etisk handel. Her får vi informasjon om en leverandørs prosesser og systemer, og hvor produktene produseres og hvordan de klassifiserer risiko. En sammenfattet risikoanalyse vises i Factlines dashboard. Kartleggingen gir oss raskt svar på om en leverandør/produsent har statistisk sannsynlighet for forekomst av brudd, og hva type brudd som kan forekomme. Vi får vite om de har egne systemer for forebygging og oppfølging som er nødvendig for å minimere risiko.

 • Norengros benytter også egne og 3. parts revisjoner.

 • Norengros benytter i første steg en omfattende risikobasert kartlegging pr produksjonsland, som er basert på Global Compact sine 10 prinsipper.

 • Riskovurderingen baseres primært på statistisk sannsynlighet og offentlige indekser for risikokartlegging per produksjonsland, men det gjøres også nødvendige vurdering av land og/eller sektorer når dette kreves, eksempelvis når land plasseres på FNs sanksjonsliste som var tilfelle med Myanmar februar 2023.

D) Manglende informasjon i arbeidet:
 • Egenvurdering fra leverandører kan potensielt være mangelfulle eller feil, det jobbes systematisk med enda tettere oppfølging av denne inn i leverandørmøter.

 • Det jobbes aktivt med å øke svarprosenten på egenrapporteringen i Factlines, og oppfølging på disse.

 • Ut fra et overordnet bilde opplever vi at vi har gode verktøy og rutiner som gir oss tilgang på tilstrekkelig informasjon. Vi vil likevel forsterke fokuset på revisjoner og systematisk jobbe videre med utvikling og oppfølging av Factlines og andre verktøy.

Per dags dato mangler informasjon og flere funn skal kvalitetssjekkes. Dette skal vi gjøre ved hjelp å intervjue flere interessenter

Annen negativ påvirkning/skade

2.A.3 Beskriv annen negativ påvirkning/skade på mennesker, dyr, samfunn og miljø som ble identifisert i kartleggingen i egen virksomhet, leverandørkjeden eller hos forretningsforbindelser i rapporteringsåret og hvordan disse er håndtert

Norengros har avdekket funn/avvik ved bruk av ulike identifiseringsmetoder. Vi har blant annet avdekket mangler hos fabrikker som går på manglende bruk av-/eller på beskyttelsesutstyr, for høye nivåer av støy, rotete arbeidslokaler, dårlig ventilasjon, dårlige sanitære forhold, og arbeidstid/overtid.

Videorevisjonen avdekket behov for oversettelse av viktig brosjyre om forbudet mot seksuell trakassering til lokale språk, hyppigere brannøvelser og behov for avlastningsmatter i flere arbeidssoner. Dette har blitt fulgt opp. Vi har medvirket til at samme leverandør har gjenopprettet og tilbakebetalt ansettelsesgebyrer som arbeidere har måtte betale til agenter og endret videre praksis på dette. Boforholdene for migrantarbeidere vil bli utbedret, ved at det bygges flere boenheter for minimerer bo-tettheten.

Norengros følger opp avvik ved å opprette forbedringsforslag (CAP) mot leverandør/fabrikk og følger disse opp ved rapporter/dokumenter, bilder i etterkant. Norengros følger også opp avvik funnet av 3.part revisjoner på lik linje med egne revisjoner. Hovedmålet med revisjon og forbedring er å skape varig endring som kommer arbeider og miljø til gode. I noen tilfeller har vi fått gjenopprettelse for urett medført arbeidere og bekreftelse på endret praktikk for fremtiden.

Norengros har en lokal ressurs in Kina som følger opp våre samarbeidspartnere i Kina. Ved avvik eller forbedringer påser lokal ressurs at disse implementeres, lukkes på en tilfredsstillende måte og rapporterer tilbake til Norengros AS.

Norengros ønsker å være et støtteapparat til offentlige og private institusjoner noe som ble forsterket gjennom hele pandemien. Grunnet den ekstreme etterspørselen etter enkelte varer under pandemien, har Norengros forsterket verdien av lange og gode forretningsforbindelser. Norengros har stort sett benyttet kjente leverandører som har levert til oss i en årrekke. Norengros har takket nei til veldig mange leverandører og produkter fordi vi ville ha en sikker verdikjede.

Nærbilde av fet hudkrem med svanemerket

3. Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning

Håndtering av prioritert påvirkning

Stanse, forebygge eller redusere handler om å håndtere funn fra kartleggingen på en god måte. Virksomhetens mest vesentlige negative påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø prioriteres først. Dette betyr ikke at annen risiko er uvesentlig eller at det ikke håndteres. Hvordan virksomheten er involvert, er sentralt for å treffe riktige tiltak. Faktisk negativ påvirkning/skade som virksomheten forårsaker eller bidrar til må stanses, forebygges og reduseres. Virksomheter som er direkte forbundet med negativ påvirkning må bruke sin innflytelse til å få forretningsforbindelser (f.eks. leverandører) til å stanse, forebygge og redusere dette. Dette innebærer å utvikle og iverksettes planer og rutiner for å håndtere risiko, og kan kreve endringer i egne policyer og styringssystemer. Virksomheters vellykkede håndtering av negativ påvirkning på mennesker, dyr samfunn og miljø er et avgjørende bidrag til FNs bærekraftsmål.

3.A Stanse, forebygge eller redusere

3.A.1 Legg til mål, status på fremdrift, og beskriv tiltak dere har iverksatt for å håndtere virksomhetens prioriterte negative påvirkning/skade på mennesker, dyr, samfunn og miljø:

Prioritert negativ påvirkning/skade Lønn/ leve lønn
Overordnet mål : Sette fokus på lønn og levelønn for arbeidere i Norengros sin verdikjede. Vi ønsker å bidra til å sikre arbeiderenes levevilkår gjennom vår innkjøpsmakt. Vi erkjenner at vi har begrenset påvirkning, men mener at det likevel er hensiktsmessig å fortsette fokus gjennom langsiktig påvirkning.
Status: Satt fokus i 2022, videreført i 2023 og fortsatt fokus i 2024.
Mål i rapporteringsåret: Fokus på lønn/levelønn ble startet i samarbeid med Etisk Handel i 2022. Målsetningen var i ivareta vår status som bransjeleder og være i forkant av implementering av Åpenhetsloven. I samråd med Etisk Handel valgte vi å videreføre dette temaet også i 2023. Dette er et område som trenger langsiktig og gjentagende fokus for å oppnå endring på.
Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene :

Norengros startet arbeidet for å være klare til implementering av Åpenhetsloven. Arbeidet ble gjennomført både på nasjonalt og lokalt nivå og i tråd med lovens intensjon.

Arbeidet med å avdekke, stanse eller begrense negative konsekvenser er videreført gjennom 2023 og videre inn i normal drift fra og med 2024.

I 2023 har Norengros:

 • Oppdatert leverandørers egenerklæring

 • Oppdatert mal hovedavtale

 • Gjennomført leverandørwebinar med fokus på krav og forventninger innen bærekraft og etisk handel.

I alle våre relasjoner i verdikjeden ønsker vi å opptre redelig og transparent, og dette er temaer i leverandørmøter.

Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

Sikre at våre leverandører opprettholder sin forpliktelse på lønn/levelønn overfor sine arbeidere. I samarbeid med Etisk handel Norge har Norengros valgt å videreføre samme initiativ i 2024. Forhåpentligvis vil samme fokus over flere år sørge for varig fokus og endring hos våre leverandører, og derigjennom sikre arbeidernes rettigheter.

Indikator

Factlines: Blir ansatte betalt ihht nasjonale minstelønnslover?

2023

2022

Andel av leverandører som har svart ja på spørsmålet

Factlines: Mottar ansatte levelønn?

2023

2022

Andel av leverandører som har svart ja på spørsmålet

Factlines: Betaler dere ansatte overtid ihht gjeldende lovkrav?

2023

2022

Andel av leverandører som har svart ja på spørsmålet

Prioritert negativ påvirkning/skade Gode arbeidsforhold og miljøhensyn i verdikjeden
Overordnet mål : Sikre at leverandører lever opp til offentlige lover og regler (inkludert forordninger og direktiver), samt egne policies, prosesser og prosedyrer.
Status: Ivaretatt gjennom leverandørers egenevaluering, samt egne og 3.parts revisjoner. Arbeidet videreføres i 2024.
Mål i rapporteringsåret: Sikre gode arbeidsvilkår og sosiale forhold i Norengros sin verdikjede.
Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene:

Norengros benytter revisjoner som et viktig verktøy for å sikre at faktisk verdikjede er i samsvar med innsendte dokumenter. Revisjoner som vi benytter er:

 • Egne, fysiske revisjoner.

 • 3.parts revisjoner (BCSI, BRC, ISO osv).

Der det har blitt avdekket feil og mangler som avvik eller forbedringspunkter, har vi fulgt dette opp direkte med den aktuelle leverandør. Dette er i tråd med beste praksis delt av Etisk Handel Norge. .

Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

Norengros har gjennomført 7 revisjoner i Kina, 1 i Tyskland og 1 i Norge i 2023. Vi vil fortsette å gjennomføre revisjoner i årene fremover og har for Q1 planlagt 3 revisjoner i India. I tillegg vil vi forbedre og systematisere håndteringen og oppfølgingen rundt 3.parts revisjoner (BSCI, SMETA, BRC, ISO osv) i 2024.

Indikator

Antall revisjoner (egne, video og 3.parts)

2023: 22
2022: 17

Prioritert negativ påvirkning/skade Sikker verdikjede og korrekt produkt ihht spesifikasjon
Overordnet mål : Kvalitetssikring av vareinformasjon i forbindelse med varedeklarasjoner, sertifikater og aktsomhetsvurderinger bakover i verdikjeden basert på Åpenhetsloven.
Status: Norengros legger opp leverandørens vareinformasjon i vårt ERP-system, og har i 2023 ferdigstilt oppdatering av opprinnelsesland per varelinje. Vi har et aktivt sortiment på ca 100.000 artikler og med mange produkt- endringer gjennom året. Dette er et kontinuerlig vedlikeholdsarbeid. I 2023 startet vi med stikkprøvekontroll på vilkårlige utvalgte artikler innen alle hovedkategorier. Stikkprøvekontrollen er nå en del av daglig drift og vil fortsette i årene fremover.
Mål i rapporteringsåret: Sikre korrekt vareinformasjon på artikler i aktivt sortiment i vårt ERP system som tilrettelegges for kunden i nettbutikken. God varestamdata sikrer at vi klarer å være transparente i forbindelse med hendelser som f.eks. krig og krenkelser av minoriteter. Med god varestamdata klarer vi å avdekke varer med uønsket opprinnelse og dermed effektiv sperre salg av disse.
Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene:

I 2023 har Norengros oppdatert avtalemal og egenerklæring, samt gjennomført leverandørwebinar hvor vi presenterte krav og forventninger til våre leverandører i tråd med kravene i Åpenhetsloven og hva som vi forventer av våre leverandører i årene som kommer.

Vi har hatt kontinuerlig fokus på opprettholdelse av varestamdata for å sikre en trygg verdikjede.

Norengros bruker vår markedsposisjon og påvirkningskraft til å forklare viktigheten av hvorfor de bør svare på dette, samt at vår forventning til kontroll bakover i verdikjeden. Vi ønsker å være en trygg samarbeidspartner som fremmer åpen handel.

Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår:
 • Fortsatt fokus på vedlikehold av varestamdata på aktivt sortiment inkludert
  opprinnelsesland, samsvarserklæringer, produktdatablad, merkeordninger og avfallshåndtering. - Videreføre arbeidet rundt stikkprøvekontroll på utvalgte artikler pr kategori.

 • Vi måler utvikling med basisår 2021

Indikator

Andel opprinnelsland i aktivt sortiment

2023

2022

2021

Andel miljømerkede produkter i aktivt sortiment

2023

2022

2021

Prioritert negativ påvirkning/skade Transparent verdikjede for å sikre at Norengros forblir en premissgiver
Overordnet mål: Videreutvikle Norengros sin posisjon og omdømme i det norske markedet gjennom etisk samarbeid i verdikjeden.
Status: Pågående
Mål i rapporteringsåret: Sikre felles forståelse og kunnskap om viktigheten rundt systematisk jobbing med aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven og Etisk handel.

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene:

 • Videreført KPI om håndtering av varestamdata.

 • Gjennomført Factlines-undersøkelse til sentrale leverandører.

 • Gjennomført sjekk av varer (ref stamdata og opprinnelsesland) ifbm urolighetene i Israel/Palestina. - Gjennomført opplæring på Bærekraftsskolen (e-læring).

 • Gjennomført leverandørmøter hvor fokus har vært bærekraft og risikohåndtering.

 • Gjennomført leverandørwebinar med fokus på bærekraft og etisk handel.

 • Oppdatert Regulatoriske krav pr varegruppe (regelverk og sjekklister pr kategori)

 • Etablert rutine for stikkprøvekontroll.

 • Oppdatert rutine for tilbakekalling av produkter.

 • Oppdatert rutine på batch-kontroll av produkter.

 • Oppdatert rutine for temperatur-kontroll på produkter.

 • Oppdatert www.norgenros.no med hvordan vi jobber med etisk handel.

 • Svart opp private og offentlige anbud angående vår håndtering av aktsomhetsvurderinger.

 • Norengros sine 220 selgere over hele landet, har snakket om Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger til våre kunder.

 • Norengros er revidert av kunder, samt ISO 9001 og 14001.

Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår:

Sikre kunnskap og håndtering på leverandør- og vare-nivå ut fra vesentlighetsprinsippet, risikovurderinger og i tråd med lover, regler og etisk handel.

Prioritert negativ påvirkning/skade Klima
Overordnet mål: Vi vil redusere våre utslipp i Scope 1 + Scope 2 (lokasjonsbasert) med 50% innen 2030 fra basisår 2022 
Vi forplikter oss til at leverandører som dekker 67% av våre utslipp skal ha satt seg vitenskapsbaserte mål for sine utslipp innen 2027
Status: Målene er forankret øverste ledelse og i organisasjonen
Et klimaplan med milepæler er utarbeidet
Kartlegging av leverandørers engasjement er under arbeid
Mål i rapporteringsåret: Klimapåvirkning fra alle våre produkter skal være tilgjengelig for våre kunder i nettportalen i løpet av 2024 
Vi skal utarbeide tydelige mål for utslippsreduksjon ila 2024
Sikre lik beregning av utslipp i klimaregnskap i kjeden ila 2024
Alle lette kjøretøy kjøpt inn etter 2025 skal være utslippsfrie

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene:

Kartlegging av beregningsmetoder av utslipp i scope 3 - rapportere på overordnet nivå for 2023 Felles kursing i klimaregnskap og revidering av metode for å sikre kvalitet i tallene.

Fullføre dobbel vesentlighetanalyse.

Kursing og involvering av ansatte for blant annet å sikre bruk av riktige materialer i våre produkter Revidere miljømerker og følge opp KPI.

Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår:

Høyere kvalitet i klimaregnskap tydeliggjør hvor vi bør redusere utslipp.

Utslipp i scope 3 og tydelig måling skal skape forståelse for hvordan redusere utslipp.

Andre tiltak for å håndtere negativ påvirkning/skade:

Beskriv virksomhetens tverrgående tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/ skade på mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden

3.B.1 Reduksjon av natur- og miljøpåvirkning

Norengros jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet og er bevisst det miljøansvar som ligger på organisasjonen. Vi er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 og har lenge hatt miljø og bærekraft som en viktig del av identiteten vår. Norengros har startet arbeidet med dobbelvesentlighet. Dette for å kartlegge de påvirkninger vi har på våre omgivelser natur, miljø og sosiale forhold. Samtidig kartlegger vi hvordan vår virksomhet blir påvirket av våre omgivelser og hvilke risiko og muligheter dette medfører på vår virksomhet.

Norengros jobber aktivt for å forbedre målinger av Co2 utslipp fra hele virksomhet og har ført klimaregnskap i flere år. Det siste året har vi hatt fokus på scope 3 og forbedret datakvalitet på produkter slik at vi kan finne gode løsninger for å måle utslipp i scope 3. Samtidig jobber vi aktivt med å velge produkter med gode miljøsertifiseringer, mindre plast og mer resirkulert materiale. Vi har stort fokus på produktene vi har i aktivt sortiment gjennom tilgjengelige samsvarserklæringer og produktdatablader. Vi stiller krav til leverandørene våre gjennom egenerklæringsskjema som blant annet også inkluderer Reach- og RoHS-direktivene. Klimaplanen viser til ambisjoner og mål om reduserte utslipp i hele verdikjeden.

Norengros fornyer hvert år Plastløftet. Dette er Grønt Punkt sitt program som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi og som forplikter oss til å bidra til å EU sine mål for 2025/2030.

For å være en fullverdig leverandør innen kontor og data, har Norengros i en årrekke etablert gode rutiner for innsamling av blekk og tonere. I tillegg er vi medlem av Norsirk, en landsdekkende produsentansvars ordning som gjenvinner EE-avfall, emballasje og batterier.

Les mer på: https://www.norengros.no/miljo

Miljømerker: I 2020 etablerte vi som et eksempel en policy for miljømerking. Miljømerking av produkter skal gjøre det enklere for forbrukere og produsenter å velge rett. Vi mener at miljømerker er en nøkkel for å gjøre godt miljøvalg i hele verdikjeden – fra produsent til sluttbruker. Dette er i tråd med vår strategi og FNs bærekraftsmål 8og12.

Minimumskriterier for leverandører: Norengros har videre etablert minimumskriterier for leverandører krever en minimum score på sosiale revisjoner eller systemsertifisering. Minimumskriteriene har til hensikt å gi retningslinjer for hva som skal evalueres i forbindelse med nye leverandører til Norengros ut perspektivet etisk handel. Generelle ønskede kriterier for leverandører er at leverandør

 • leverandør er medlem av Etisk handel Norge, Global Compact eller tilsvarende organisasjon - er sertifisert med ISO 9001, 14001 og/eller 13485

 • har etablert et klimaveikart

 • har produkter som er miljømerket (offisielle merker)

 • kan vise til gjennomgående god miljø- /etisk handel profil med rapportering av sitt arbeid og målsetninger (GRI er høyeste nivå = best)

 • har systemer for å minimere produktjuks og produktsabotasje

Løfte nye leverandører til oppfyllelse av etiske og regulatoriske krav: Norengros ønsker å bidra til å løfte leverandører fremover. I situasjoner hvor leverandører ikke oppfyller alle krav kan vi velge å stille krav de må oppfylle før vi kan inngå et eventuelt samarbeid med disse. Slik håper vi gjennom vårt bidrag å løfte leverandøren til et nivå hvor vi mener det er forsvarlig å inngå et samarbeid ut fra de krav vi har, samtidig som vi kan være med å sikre en bedre hverdag for de ansatte ved fabrikkene.

3.B.2 Reduksjon av klimagassutslipp

Norengros arbeider for å redusere klimagassutslipp og gir årlig ut klimarapport med klimaregnskap. Norengros fører klimaregnskap etter GHG protokollen for en systematisk oversikt over utslipp. Her defineres inndelingen av hva som inngår mellom de ulike scopene, og hva som inngår i klimaregnskapet av en organisasjons driftsmidler. I protokollen inngår utslippskilder som organisasjonen fysisk kontrollerer, men ikke nødvendigvis eier. GHG-protokollen er utviklet av «World Resources Institute» (WRI) og «World Business Council for Sustainable Development» (WBCSD).

Norengros har etablert en klimaplan med tydelige mål for reduksjon av co2 utslipp.

I forbindelse med å redusere utslipp av CO2e benytter Norengros seg av avanserte løsninger for optimalisering av kjøreruter, for å lage beste leveringsrute og veivalg som skal benyttes for å spare tid og utslipp.

Mange av Norengros’ grossister benytter strøm med opprinnelsesgaranti på sine lokasjoner. Stadig flere investerer i elektriske lastebiler og varebiler for utslippsfri levering av varer til kunder spesielt de store byene i Norge. I tillegg benytter mange av lastebilene i Norengros biodrivstoff og er av Euroklasse 6. Flere har montert solceller på lagertak for egenproduksjon av strøm, skiftet ut lyspærer til ledpærer på sine lagre og boret etter bergvarme.

Norengros fornyer hvert år Plastløftet som forplikter oss å bidra til å nå EU sine mål for 2025/2030 i å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Norengros anerkjenner at det ikke er tilstrekkelig å redusere klimautslipp i scope 1 og scope 2. Gjennom arbeidet med klimaplan er det tydelig at det største fotavtrykket ligger på scope 3. Vi skal ila 2024 finne effektive metoder å måle utslipp også her slik at det vil bli enklere å sette tiltak for reduksjon, Vi kan likevel påvirke til endring og reduksjon av utslipp her. Stille tydeligere krav til leverandører, jobbe med produkter med lavere vekt og mindre bruk av for eksempel plast


3.B.3 Tilpasning av egen innkjøpspraksis (sourcing)

En viktig del av arbeidet til Norengros sin innkjøpsavdeling er kartlegging av kjedens innkjøpsmønster for å se om/hvor det kan tilpasses leverandørers prosesser for å skape forutsigbarhet, transparens og kostnadseffektivisering, samt redusere risiko i verdikjeden. Innkjøpspraksisen i Norengros i dag er resultat av mange års arbeid med å lytte til produsenter, og tilpasse oss (i den grad mulig) deres prosesser. Målsetningen er å harmonere vårt behov, mot deres kapabilitet for å skape en sikker og forutsigbar verdikjede. Norengros sørger for forutsigbarhet i våre innkjøp og avtaler ved å benytte et standardisert avtaleverk som ivaretar juridiske, logistikkmessige og økonomiske forhold. I Norengros har alle avtaleleverandører leverings- og betalingsbetingelser spesifisert i vår kontrakt. Grossistene landet rundt vil gjøre avrop ihht hva som er spesifisert i kontrakten med den aktuelle leverandør.

Hos utvalgte leverandører har Norengros etablert en bestillingskalender med faste datoer/intervaller med avtalt minimumsbestilling (MoQ). Betingelsene avtales ved kontraktinngåelse, og vi foretrekker leverandørsamarbeid som strekker seg over mange år. Hvis det oppstår endringer i behovet, vil vi oppdatere dette inn i leverandøravtalen. Denne praksisen mener vi har gitt Norengros konkurransefortrinn i markedet og tjener begge parter. Norengros jobber helst i langsiktige leverandørrelasjoner for å sikre vareforsyningen, skape konkurransekraft og minimere risiko.


3.B.4 Valg av produkter og sertifiseringer

Norengros har strenge rutiner på valg av produkter som omsettes i Norengros. Norengros evaluerer produkter basert på egenskap, innhold, miljøaspekt, type råvarer benyttet, hvor og hvordan de er produsert. Norengros vekter leverandører som er sertifisert høyere, og forsøker å øke andel leverandører som er ISO 14001 sertifisert hvert år. Norengros øker også konstant andel miljømerkede produkter i sin portefølje og har fastsatt en KPI om at minst 40% av omsetning i 2026 skal bestå av miljømerkede varer.

Norengros har i samarbeid med et advokatfirma fått utarbeidet en oversikt over alle gjeldene regelverk og standarder som gjelder innfor de varegrupper Norengros omsetter, eksempelvis kjemikaler. Oversikten blir revidert årlig.

For å drive utviklingen og etterspørselen etter miljøvennlige produkter hos våre kunder har Norengros i sammenheng med nettside opprettet funksjon hvor kunder kan velge miljømerker for å enkelt finne alternativer til mer miljøvennlige produkter som er i vårt “grønne sortiment”. Norengros har også egne produkt-karuseller på nettsiden som viser alternative miljøvennlige produkter som erstatning for produkter kunder handler mye av. Norengros ønsker at våre kunder skal velge miljø, og prøver å gjøre det enkelt for kunden å velge et mer bærekraftig alternativ.

Norengros fortsetter arbeidet som sikrer god varestamdata inkludert miljømerker og sertifiseringer.


3.B.5 Støtte aktivt opp om fri fagorganisering og kollektive forhandlinger, eller der lovverket ikke tillater dette, støtte aktivt opp om andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon

Det er viktig for Norengros at arbeiderene hos de leverandørene/produsentene vi kjøper/importerer fra arbeider under forhold som gjør at de kan ha et anstendig liv, sikre arbeidsforhold og en lønn de kan leve av. Retten til fri fagorganisering eller kollektive avtaler er viktige faktorer for at arbeiderene skal kunne påvirke, sikre og bedre sine arbeidsforhold. I kartleggingen vi gjør av våre leverandører inngår det en rekke spørsmål som er knyttet opp mot dette. Retten til fri fagorganisering og kollektive forhandlinger er to av dem. Andre er om de forbyr tvunget arbeid, kjønns- eller rasediskriminering og om de har rekruterings gebyrer, for å nevne noen. Når vi har revisjoner, enten egen eller tredjeparts revisjoner, er disse alltid viktige punkter på agendaen som vi gjennomgår nøye. På revisjoner som vi selv gjennomfører intervjuer vi representanter fra arbeiderene for å avdekke og sikre sosial inkludering på arbeidsplassen.


Indikator

Factlines: Godtas retten til fri fagorganisering?

2023

2022

Spørsmål fra Factlines‑undersøkelsen.

3.B.6 Bidrag til utvikling, kompetanseheving og opplæring internt og av leverandører og arbeidere i leverandørkjeden

Norengros investerer mye tid i faglig utvikling av egne ansatte. Kompetanse er et viktig konkurransefortrinn og det er naturlig å inkludere både leverandører og kunder. En egen «Bærekraftskolen» er samlingspunkt for alt relatert til Bærekraft og etisk handel. E-læringsplattformen XtraMile er videreutviklet med kursing innenfor ulike tema som ansatte kan gjennomføre på egenhånd.

Deling av kompetanse skjer i tillegg i faste ukentlige møter der hele kjeden er samlet. I løpet av et år gjennomføres ulike samlinger, webinarer og kompetansedager. Norengros har fagspesialister som jevnlig holder kurs for ansatte eller kunder. Det gjennomføres årlige strategiske leverandørmøter der blant annet arbeidet med Etisk handel og åpenhetsloven er på agendaen. Alle avtaler i Norengros inkluderer skriftlige betingelser og forventninger til etisk handel, samt alle leverandører får innføring om arbeidet i forkant av inngåelse av samarbeidsavtaler.

Norengros deltar i ulike bransje samlinger og lokale næringsnettverk i hele landet der deling av kunnskap er viktig del av samarbeidet. Flere grossister er med i klimapartner, næringsgrupperinger og grupper som fremmer bærekraft i sin region. Kjedekontoret representerer Norengros i NHO, både gjennom styreplass i NHO Service og Handel, og i NHOs handelsnettverk og bærekraft.


3.B.7 Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser i egen virksomhet og leverandørkjeden

Norengros har siden oppstarten i 1989 hatt fokus på bekjempelse av korrupsjon gjennom tydeliggjøring og krav ovenfor egne ansatte og ovenfor parter i verdikjeden. Alle ansatte får gjennomgått Norengros etiske retningslinjer ved tiltredelse. Leverandører signerer bekjempelse av korrupsjon i code of conduct og egenerklæringsskjema ved avtaleinngåelse.


3.B.8 Annen relevant informasjon for hvordan dere arbeider med å redusere, forhindre og håndtere negativ innvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø

Norengros bidrar til sirkulær økonomi gjennom mange initiativ i egen verdikjede, og søker å jobbe med kunder gjennom hele kundens verdikjede for å sikre og/eller støtte en bærekraftig og sirkulær tankegang.

Eksempler på kundesamarbeid for å redusere, forhindre håndtere negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø:

Nærbilde av sofa og pute, med en opplyst trapp i rødt lys

4. Overvåking av gjennomføring og resultater

Overvåkning av gjennomføring og resultater handler om å måle effekten av systematikken og eget arbeid i hvert trinn i aktsomhetsvurderingene, og viser hvorvidt virksomheten gjør gode aktsomhetsvurderinger. Virksomheten må ha systematikk og rutiner på plass for å kunne fange opp og kritisk vurdere egne konklusjoner, prioriteringer og tiltak som er gjort som en del av aktsomhetsvurderinger. Eksempelvis: Er kartlegging og prioritering av mest negativ påvirkning gjort på en faglig god og troverdig måte, og som reflekterer de faktiske forholdene? Virker tiltakene for å stanse, forebygge og/eller redusere virksomhetens negative påvirkning/skade etter hensikten? Er skade gjenopprettet der det er relevant? Dette kan gjelde tiltak virksomheten gjør selv og som utføres av eller i samarbeid med andre. Erfaringene virksomheten gjør seg med arbeidet med aktsomhetsvurderinger brukes for å forbedre prosesser og resultater i fremtiden.

4.A Overvåkning og evaluering

4.A.1 Beskriv a) hvem som har ansvar for å overvåke effekten og resultatene av tiltak iverksatt for å håndtere virksomhetens vesentlige risiko for skade/negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø, og hvordan overvåkningen gjennomføres i praksis, b) hvem som har ansvar for å evaluere virksomhetens implementering og arbeid med aktsomhetsvurderinger, og hvordan evalueringen gjennomføres i praksis:

Tiltakene vi utfører i verdikjeden er mange, blant annet fabrikkbesøk og systemrevisjoner på leverandørnivå. Overvåkning handler her om å måle effekten av tiltakene over tid, til dette bruker vi ulike datahåndteringssystem som Factlines og risikobaserte systemer for å sikre at vi treffer på den risikoen vi måler.

Ansvaret er todelt; Drift- og Bærekraftsdirektør har det overordnede ansvaret. Kategori- og Innkjøpsdirektør har det operative ansvaret gjennom å lede innkjøp og supply chain som er den utførende part bakover i verdikjeden.

Risikokartlegging starter allerede før anbud/pris, Norengros har som god praksis å besøke/revidere av alle nye samarbeidspartnere før en avtale inngås, for så deretter følge dem opp jevnlig. Norengros gjennomfører deretter årlig risikokartlegging av alle leverandører og prioriterer så videre aksjon ut fra denne. Funn, observasjoner, avvik og forbedringspunkter systematiserer, det opprettes saker som deles med leverandører for oppfølging og rapportering, og det følges opp i oppfølgingsmøter slik vi også er vant til på annet internt kvalitetsarbeid.

Måleindikatorene som brukes og vurderes er knyttet opp til de mål vi setter, og anser som vesentlige. Et eksempel er å måle utvikling hos en leverandør på utvikling i antall faste ansatte opp mot midlertidige ansatte, måle utviklingen på den gjennomsnittlige stillingsbrøken i selskapet, andel ansatte kvinner og menn, og andre håndfaste indikatorer som kan være med å synliggjør en positiv utvikling for arbeidernes arbeidsdag. Vi måler og bruker funnene til leverandørens fordel når indikatorene går riktig vei, mens vi må følge opp og forsøke å korrigere utviklingen dersom indikatorene går i en retning vi ikke ønsker. Det er motiverende når vi ser at leverandører etablerer policyer som fremmer arbeidernes rettigheter etter revisjon av oss, slik tilfellet nå var etter våre revisjon i India. Det nytter å sette krav!

Gjennomgang av risikokartlegging er videre en del av Norengros ISO 9001 sertifisering der ledelsens gjennomgang er sentral i forankringen av arbeidet.

Norengros gir ut egen bærekraftsrapport med klimaregnskap. Norengros har signert Plastløftet og undertegnet Grønnvaskingsplakaten. Norengros er medlem av UN Global Compact.


4.A.2 Beskriv hvordan dere sannsynliggjør at virksomhetens tiltak for å identifisere, forebygge og redusere negativ påvirkning faktisk fungerer

Norengros benytter mange former for ettersyn av forretningsforbindelser vi samarbeider med.

I første instans benyttes, som tidligere nevnt, Factlines. Via Factlines får vi svar på om en leverandør har tilstrekkelige systemer og mekanismer på plass i egen organisasjon for å kunne håndtere potensiell risiko.

Ut ifra egen risikoanalyse og svaret leverandøren gir om tilstrekkelige systemer og mekanismer, så gjør vi en vurdering om det er god nok forebygging på negativ påvirkning. Dersom vi ser at en leverandør opererer i land som defineres som risiko og har manglende systemer vil vi ta en gjennomgang med leverandør. I denne sammenheng ber vi om ytterligere dokumentasjon på prosesser og prosedyrer på deler eller hele prosessen til leverandør. Vi vil ofte også be om revisjonsrapporter fra leverandør utført internt også av 3.part.

Dersom vi finner mangler vil vi opprette forbedringsforslag (CAP) sammen med leverandør og lukking av disse på en tilfredsstillende måte. Vi gjennomfører også egne leverandør/fabrikk besøk/revisjoner for å kvalitetssikre at standard på leverandør samsvarer med alle krav Norengros har til samarbeidspartner.

Italiensk pizza med tomatsaus og pinjekjerner

5. Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert

Forutsetningen for god ekstern kommunikasjon om arbeidet knyttet til virksomheters aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis er at den bygger på konkrete aktiviteter og resultater. Virksomheten skal kommunisere offentlig om relevante styringsdokumentet knyttet til aktsomhetsvurderinger, eksempelvis policyer, retningslinjer, prosesser og aktiviteter knyttet til å identifisere og håndtere virksomhetens faktiske og potensielle negative påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø. Kommunikasjonen bør inkludere hvordan risikoen er avdekket og håndtert, samt hvilke effekter man oppnådde av tiltakene/aktivitetene. Etter åpenhetslovens §4 skal virksomheter som er omfattet årlig offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

5.A. Kommunisere eksternt

5.A.1 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer med berørte interessenter om håndteringen av negativ påvirkning/skade

Norengros ønsker å fremstå så transparent som mulig i kommunikasjon med berørte interessenter, og deler relevant informasjon i vår verdikjede. Norengros har egne prosedyrer for hvordan håndtere tilfeller med negativ påvirkning/skade . Denne har blitt etablert og videreutviklet gjennom tidligere erfaringer. Norengros vil i første instans informere berørte om funn, og om kortsiktige, umiddelbare tiltak. Deretter vil Norengros involvere ressurser som kan være til hjelp i håndteringen. Dersom det er flere berørte selskap mot samme leverandør vil det holdes møter for hvordan gå sammen i håndteringen. Norengros har ofte sett at å være flere som taler samme sak gir større påvirkning for positiv endring enn å stå alene. Norengros har troen på åpenhet og deler erfaringer om uheldig påvirkning i større forum og hvordan dette har blitt håndtert.

Der hvor det har blitt avdekket potensiell eller reell negativ påvirkning/skade, har vi informert våre kunder om brudd/potensielt brudd og videre prosess for å gjenopprette bruddet. Det hvor det har vært potensielt brudd, har vi midlertidig sperret varer til vi har fått full oversikt over situasjonen.


5.A.2 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer offentlig rundt eget arbeid med kartlegging og håndtering av negativ påvirkning/skade

Norengros kommuniserer offentlig via våre nettsider, nettbutikk og i sosiale medier. Norengros kommuniserer også i stor grad til kunder/leverandører om vår arbeidsmetodikk. Norengros deler også gjerne informasjon til interessenter relatert til egen risikokartlegging av våre leverandører. Norengros er åpen om de statistiske sannsynligheter over problemer som kan forekomme i leverandørkjedene, og jobber proaktivt i å minimere sannsynlighet for at negativ påvirkning skal finne sted.

Norengros gir ut en årlig bærekraftsrapport.


5.A.3 Beskriv virksomhetens rutine for å ivareta og besvare eksterne henvendelser relatert til informasjonskravet pålagt virksomheter under åpenhetsloven.

Norengros er underlagt Åpenhetsloven og har en plikt til å informere om sitt arbeid og besvare eksterne henvendelser. For å ivareta en god besvarelse på eksterne henvendelser har Norengros gjennomført opplæring av ansatte i kjeden. Malverk for besvarelser ligger tilgjengelig for alle kjedens ansatte.

På Norengros.no er det enkelt å finne informasjon om hvordan Norengros arbeider i samsvar med Åpenhetsloven. Her kan eksterne benytte link for å komme i kontakt med Norengros med sine spørsmål.

Les mer om åpenhetsloven på Norengros sine nettsider.

En vegg av grønne bregner og planter i en bakgård

6. Gjenoppretting der dette er påkrevd

Når en virksomhet har identifisert at den har forårsaket eller bidratt til skade på mennesker, dyr, samfunn eller miljø håndteres skaden gjennom å sørge for gjenoppretting, eller samarbeide om gjenoppretting. Gjenoppretting kan innebære økonomisk erstatning eller kompensasjon, en offentlig beklagelse, eller at skaden på annet vis rettes opp. Det handler også om å sørge for tilgang til klageordninger for arbeidere og/eller lokalsamfunn slik at de kan få sin sak hørt og håndtert.

6.A Gjenoppretting

6.A.1 Beskriv virksomhetens policy for gjenoppretting ved negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø

Norengros har et mål om å være ledende i bransjen på bærekraft, og det gjelder innkjøpspraksis, krav til leverandør og produkt, samt egen drift. Det skal være trygt å være kunde hos Norengros. Vi ønsker dermed å bli ansett som redelig, og har høye krav til egen organisasjon med tanke på bærekraftig forretningspraksis.

Dersom vi avdekker urett påført mennesker, samfunn eller miljø som krever gjenoppretting, vil vi rette krav om forbedring (CAP) tilbake til leverandør/produsent. Norengros ønsker å bruke vår markedsmakt og posisjon til å etablere, forsterke og videreutvikle bærekraftige verdikjeder.

Vi har som policy alltid minimum opptrer i samsvar med norsk lov og gjeldene regelverk i Norge (direktiver og forordninger). Norengros arbeider i henhold til OECD-modellen, og dersom urett blir oppdaget, vil forbedring/gjenoppretting være en naturlig arbeidsmetode. Dersom det viser seg at forbedring og gjenoppretting ikke er mulig, vil vi avslutte leverandørforholdet.

Forbedringsforslagene (CAP) lukkes først når Norengros er tilstrekkelig fornøyd med utfallet, og leverandør har dokumentert gjenoppretting i saken og permanent endring for å unngå gjentagelse. Norengros gjennomfører bedrifts- og fabrikk-besøk, egne revisjoner og benytter 3.parts revisjoner (BSCI, SMETA, BRC, ISO osv) for kvalitetssjekk av dokumentasjonen og faktisk utførelse hos leverandøren.

Dersom Norengros identifiserer at vi selv har bidratt til eller forårsaket skade må dette håndteres ved å sørge for at dem negative påvirkningen gjenopprettes. Kommunikasjon er viktig i en slik prosess og berørte parter skal så langt det er mulig bli involvert før, under og etter prosessen.

Norengros har en policy for gjenoppretting basert på våre forpliktelser i OECD-modellen.

Klage kan sendes Norengros pr epost eller meldes inn via andre kanaler som bransjeorganisasjon eller tilsvarende.

Å rette opp negativ påvirkning kan innebære økonomisk erstatning eller kompensasjon, en offentlig beklagelse, at skaden på annet vis utbedres eller at fremtidig skade forhindres.

Avdeling Kategori & Innkjøp overvåker eventuelle brudd på Norengros retningslinjer, øvrige menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter i tett samarbeid med IEH og andre relevante kilder.


Beskriv eventuelle tilfeller av gjenoppretting i rapporteringsperioden

Etter videorevisjoner hos tre kinesiske leverandørene er det i denne perioden igangsatt et pågående arbeid for å få kontroll over arbeidstid og overtid, samt sikre levelønn til arbeiderne.

I forrige periode ble følgende gjenopprettet:
 • Tilbakebetaling av rekrutteringsgebyr til arbeidere på hanskefabrikk i Malaysia

 • Flere tiltak etter fysiske revisjoner på fabrikker i Kina

  • Hyppigere brannøvelser

  • Oversetting av policy om seksual trakassering til lokale språk

  • Tydeligere faremerking av utstyr/maskiner

  • Forbedring av kjemikaliehåndtering, verneutstyr, ventilasjon, støy, boforhold og sanitære forhold

  • Påfylling av manglende førstehjelpsutstyr

6.B Sikre tilgang til klagemekanismer

6.B.1 Beskriv hva virksomheten gjør for å sikre at ansatte i egen virksomhet og andre interessenter, spesielt påvirkede arbeidere samt lokalsamfunn har tilgang til varslingskanaler og klagemekanismer, når det er aktuelt

Vi gjør det vi kan gjennom våre kanaler og de ressursene som er tilgjengelig for oss. Vi sitter langt unna fabrikk og har ikke direkte kontakt, de har ikke noe tillitsforhold til oss, og vi har ikke en kanal inn til oss, men vi bruker vår stemme inn mot ledelsen der vi kan spesielt rundt revisjoner.

Vi etterspør som del av den preliminære evalueringen om en leverandør har klagemekanismer i egen organisasjon og om det er arbeiderrepresentanter som håndterer klager på vegne av arbeiderne. Like viktig er hvordan arbeidernes representant har “fått” denne jobben: er det arbeidsgiver eller gjennom en demokratisk prosess? Norengros undersøker også om arbeiderrepresentanter er tilknyttet fagforeninger. Dette er et viktig punkt i 3-parts revisjoner.

Norengros har varslingsrutine etablert for hele kjeden for egne ansatte.

Kontaktinformasjon

Norengros AS og Norengros aksjonærer
Håkon Skjellevik-Heger, Drift- og Bærekraftdirektør
hakon.skjellevik‑heger@norengros.no